!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
menu

Vážené autorky, vážení autoři, řiďte se prosím několika následujícími zásadami:

  1. Po průběhu recenzního řízení a případném zapracování připomínek hodnotitelů jste obdržel/a oficiální rozhodnutí šéfredaktora o přijetí Vašeho příspěvku k publikaci ve Filosofickém časopise. Od této chvíle je text, kterého se šéfredaktorovo vyrozumění týká, považován za oficiální verzi Vašeho příspěvku (v optimálních případech může být totožná s původní zaslanou verzí).
  2. O zařazení jednotlivých příspěvků do konkrétních čísel Filosofického časopisu rozhoduje na svých jednáních Redakční rada. Korekturami Vašeho textu se tedy redakce začíná zabývat až v jí určeném termínu. Pracuje přitom s oficiální elektronickou verzí Vašeho příspěvku, do níž zanáší především úpravy týkající se odkazového aparátu a též některé stylistické návrhy. S ohledem na možný časový posun  Vás zdvořile upozorňujeme, že není žádoucí, abyste bez upozornění v mezičase prováděl/a opravy a změny v jiném souboru než v tom, který je v redakci přijat jako oficiální verze, a požadoval/a jejich dodatečné zohlednění. Velmi by nám to ztěžovalo práci a navíc při dodatečných opravách narůstá možnost pochybení.
  3. Korektury jsou Vám zasílány zpravidla elektronicky – buď prostřednictvím redakčního systému OJS, nebo e-mailem. Je ovšem možné dohodnout i zaslání vytištěné verze – v takovém případě o to  redakci výslovně požádejte. Zanášíte-li své opravy do vytištěné verze, nepište obyčejnou tužkou a svůj souhlas s publikací stvrďte na titulní straně korektury podpisem.  V případě, že zpracováváte korekturu elektronicky, používejte prosím důsledně režim „sledování změn“, případně jinou formu jasného vyznačení Vašich oprav. 
  4. Buďte tak laskav/a, a je-li to třeba, doplňte případné chybějící údaje či specifikujte sporná místa. Obojí je v korekturním náhledu redakcí vyznačeno zeleně.
  5. Před otištěním Vašeho příspěvku Vám z redakce zašleme nejméně dvakrát korekturní náhledy Vašeho textu. Nejprve ve wordu tzv. pracovní verzi s redakčními návrhy úprav – do tohoto souboru prosím zaneste všechny své připomínky a opravy, a to v režimu sledování změn. Máte-li zájem nahlédnout všechny návrhy redakčních změn, použijte buď na liště funkci Revize a v ní kolonku „Porovnat“, nebo napište do redakce a my Vám soubor se všemi vyznačenými změnami zašleme mailem.  Po vysázení textu pak v druhé fázi korektur z redakce obdržíte k náhledu již jen jeden soubor v pdf  – a zde Vás již prosíme o co nejmenší dodatečné zásahy, opět jasně specifikované, buď v Poznámkách, nebo v přiloženém mailu.
  6. Máte-li zájem, aby údaje o Vás (například pracoviště, pracovní zaměření, bibliografie; případně e‑mailové spojení) byly zveřejněny v rubrice Autořina webové stránce Filosofického časopisu, pošlete nám je prosím zároveň s korekturou.