!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
menu

K recenznímu řízení jsou přijímány rukopisy v češtině a slovenštině, v případě mimořádných čísel v angličtině nebo v odůvodněných případech i v jiném jazyce. Autoři mohou texty redakci předávat nejlépe prostřednictvím redakčního systému OJS – viz rubrika „Vstup do redakčního systému" na naší hlavní webové stránce (prosím neopomeňte zatrhnout volbu Autor, příp. Recenzent). Redakce přijímá i texty zaslané e-mailovou poštou či doručené osobně v elektronické verzi. Předem upozorňujeme, že rukopisy příspěvků, které budou procházet recenzním řízením, musí vedle vlastního textu zahrnovat i resumé v maximálním rozsahu 1000 znaků a také klíčová slova; v redakci zajistíme jejich překlad do angličtiny.

Recenzní řízení je oboustranně anonymní a podléhají mu všechny hlavní stati, diskusní a recenzní studie (viz podrubrika „Textové formáty"). Jednotlivé texty posuzují minimálně dva odborní recenzenti. S výsledky recenzního řízení je autor seznamován v nejkratším možném termínu pracovníky redakce. 

Návrhy na složení pravidelných čísel, monotematických bloků a mimořádných čísel projednává redakční kruh a schvaluje redakční rada. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci šéfredaktora a vydavatele Filosofického časopisu. 

V podrubrice „Textové formáty" se autoři mohou seznámit s doporučeným rozsahem a formou jednotlivých příspěvků, v podrubrice „Citační pravidla" zase s podobou bibliografických citací, jež je ve Filosofickém časopise zavedena. V podrubrice „Korektury" je pak podrobně popsán průběh přípravy rukopisu k publikaci a možnosti komunikace autorů s redakcí v průběhu tohoto procesu. 

Autoři rukopisů nemohou ovšem vůči Filosofickému časopisu vystupovat anonymně, proto je třeba, aby redakci sdělili nejen jméno, pod nímž publikují, ale i mailovou adresu a rovněž poštovní adresu svého pracoviště (případně adresu osobní, pokud na ni má být zasílána korespondence). Při otištění příspěvku pak bude publikováno jak jméno, tak i filiace a kontaktní mail.

Za publikování textu autoři neplatí žádné poplatky.

Autorská práva   

Filosofický časopis se řídí zásadami Open Access a při publikování uplatňuje licenci Creative Commons - Atribution 4.0 International. Autorská práva k článkům nejsou dotčena. Autor o publikaci recenzovaného textu ve Filosofickém časopise uzavírá s vydavatelem smlouvu, která respektuje zásady Open Access a licenci CC BY 4.0. 

Kromě výjimečně odůvodněných případů nepřetiskuje Filosofický časopis již publikované texty (ať již byly publikovány v tištěné nebo elektronické verzi). Neinformují-li autoři redakci, že jejich text či jeho podstatné části již byly publikovány, vede zjištění této skutečnosti zpravidla k ukončení recenzního řízení či k ukončení jednání o publikaci nerecenzovaných formátů. Za neetické je považováno, jedná-li autor o otištění svého příspěvku nejen s Filosofickým časopisem, ale zároveň i s dalším vydavatelem, popřípadě vydavateli.

Není-li autor vstupující v kontakt s redakcí výhradním držitelem autorských práv k nabízenému rukopisu (např. pokud jsou součástí rukopisu ilustrace, k nimž se vztahují autorská práva třetí strany), je nezbytné, aby o tom redakci bezodkladně informoval a doložil, že získal souhlas s jejich užitím. Autoři by měli redakci poskytnout i informaci o grantové podpoře, je-li na ni jejich text vázána.

Rovněž u textů, jež jsou redakci Filosofického časopisu nabízeny v cizím jazyce k překladu, je jejich předkladatel povinen doložit, kdo je výhradním držitelem autorských práv. Autor tak může učinit např. formou čestného prohlášení, případný zprostředkovatel pak zpravidla korespondencí s autorem.