!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
menu

V případě zájmu umožňujeme vydávání mimořádných čísel v anglickém, popř. jiném světovém jazyce, a to maximálně tří ročně.  Počet příspěvků ani jejich rozsah v mimořádných číslech není omezen. Je žádoucí, aby vedle hlavních statí byly zastoupeny také recenzní studie, diskusní studie či recenze.

V pravidelné řadě FČ lze rovněž vydávat monotematické bloky, a to maximálně dva v každém ročníku. Monotematický blok tvoří minimálně tři hlavní studie, maximálně pak pět recenzovaných formátů.

Na mimořádná čísla a monotematické bloky se každoročně vypisuje konkurz. Zájemci o publikaci mimořádných čísel či monotematických bloků mohou v jeho rámci přihlašovat své návrhy v redakci do konce září. V případě potřeby může být vyhlášeno další konkurzní kolo na jaře následujícího roku. Návrhy musí obsahovat kompletní seznam autorů a předběžné názvy příspěvků, včetně jejich předpokládaného rozsahu a krátkých anotací v jazyce publikace. Editoři návrhů své projekty prezentují před Redakční radou Filosofického časopisu.

Návrhy na složení pravidelných čísel, monotematických bloků a mimořádných čísel projednává redakční kruh a schvaluje redakční rada. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci šéfredaktora a vydavatele Filosofického časopisu.

Vydávání mimořádných čísel finančně nezajišťuje Filosofický časopis. Každé mimořádné číslo má svého hostujícího editora, který je garantem navrhovaného projektu i jeho realizace. Do mimořádných čísel je možné přihlašovat i mezioborové náměty. Nutnou podmínkou publikace cizojazyčných čísel je zajištění jejich kvalitní jazykové úrovně za přispění rodilých mluvčích. Stanovení výše nákladu, stejně jako participujícího nakladatelství je věcí garanta. Filosofický časopis nárokuje z každého mimořádného čísla v závislosti na počtu autorů minimálně padesát výtisků.

Mají-li úspěšné návrhy monotematických bloků a mimořádných čísel včas projít standardním recenzním procesem, na jehož základě mohou být v daných termínech publikovány, je třeba kompletně připravené verze rukopisů dodat do redakce Filosofického časopisu nejpozději do poloviny dubna následujícího kalendářního roku, resp. v případě jarního konkurzu do konce srpna daného kalendářního roku.