!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
menu

Filosofický časopis se věnuje filosofickým otázkám, které si člověk klade ve vztahu ke světu i k druhým lidem.  V tomto zkoumání je časopis otevřen všem filosofickým směrům.  Koncipován je jako národní akademické periodikum. Hlavními kritérii, jimiž se ve své publikační strategii řídí, jsou odborná kvalita, pluralita a služba filosofické obci.

Časopis nabízí původní studie, kvalifikované recenze, informace ze života filosofické obce i rozhovory s významnými současnými filosofy. Vzhledem k rozmanitosti názorů, jež se na jeho stránkách objevují, dává prostor také zasvěceným diskusím a odborným polemikám.

Filosofický časopis je nejstarším českým časopisem věnujícím se filosofickým disciplínám. Vychází nepřetržitě od roku 1953 a po celou dobu své existence je spjat s Akademií věd. V současnosti je vydáván Filosofickým ústavem AV ČR, v.v.i. Pravidelná čísla jsou publikována čtvrtletně v češtině, popř. ve slovenštině. Každý rok také vychází několik mimořádných čísel, povětšinou v anglickém jazyce, která skýtají příležitost k posílení mezinárodní spolupráce.

Časopis je odborně recenzovaný. Řídí se zásadami Open Access a recenzované texty jsou opatřeny DOI. Indexován je v mezinárodních databázích Web of Science a Scopus. Impakt časopisu měří Scimago Journal & Country Rank (SRJ).

Podrobnější informace o podmínkách publikace ve FČ najdete v rubrice „Info pro autory“.

Časopis si v tištěné podobě můžete objednat v redakci. Celoroční předplatné je 340,- Kč. Cena za jedno číslo  98,- Kč.

ISSN: 0015-1831 (Print)
ISSN: 2570-9232 (Online)
DOI: 10.46854

open access logo