Filosofický časopis

Podmínky pro příjmání a uveřejňování rukopisů

Vážení a milí autoři,

Filosofický časopis je revue otevřená pluralitě filosofických názorů. Přijímá proto všechny příspěvky vztahující se k vlastnímu oboru či úzce příbuzným disciplínám.

K recenznímu řízení jsou přijímány rukopisy v češtině, slovenštině, angličtině, němčině a francouzštině. Texty lze redakci předávat osobně (papírové verze, flashky), klasickou listovní nebo mailovou poštou či prostřednictvím redakčního systému OJS – viz rubrika „Vstup do redakčního systému“ na naší hlavní webové stránce (prosím neopomeňte zatrhnout volbu Autor, příp. Recenzent). Dovolujeme si vás předem upozornit, že rukopisy těch příspěvků, jež se rozhodnete  přihlásit do recenzního řízení, musí vedle vlastního textu zahrnovat i resumé v maximálním rozsahu 1000 znaků a také klíčová slova; v redakci zajistíme jejich překlad do dvou světových jazyků (ve všech případech do angličtiny, v případě  druhého jazyka pak můžete volit mezi němčinou a francouzštinou).

V podrubrikách sekce „Info pro autory“, v níž se právě nacházíte, můžete ještě před odesláním rukopisu nalézt užitečné zpřesňující informace. Konkrétně v podrubrice „Textové formáty“ se můžete seznámit s doporučeným rozsahem a formou jednotlivých příspěvků, v podrubrice „Citační pravidla“ zase s  podobou bibliografických citací, jež je ve Filosofickém časopise zavedena – pokud možno byste měli jejich podobu respektovat již v prvních verzích svých rukopisů. V podrubrice „Korektury“ je pak podrobně popsán průběh přípravy rukopisu k publikaci a možnosti vaší komunikace s redakcí v průběhu tohoto procesu. 

Jakožto autoři rukopisů nemůžete vůči Filosofickému časopisu vystupovat anonymně: je třeba, abyste redakci sdělili nejen jméno, pod nímž publikujete, ale i mailovou adresu a rovněž poštovní adresu svého pracoviště (případně adresu osobní, pokud na ni má být zasílána korespondence). Při otištění vašeho příspěvku v rubrikách recenzovaných formátů pak bude publikováno nejen vaše jméno, ale i filiace a kontaktní mail. Podrobnější informace o autorech a jejich pracovním zaměření jsou následně zveřejňovány také na internetové stránce Filosofického časopisu v rubrice „Autoři“. Máte-li zájem, aby údaje o vás (například pracoviště, pracovní zaměření, bibliografie; případně mailové spojení na vás) byly touto formou zveřejněny, pošlete nám je prosím zároveň s korekturou vašeho příspěvku.

Podmínky uveřejňování rukopisů
Filosofický časopis je akademickou publikací, a jím vydávané příspěvky musí proto splňovat odborná i formální kritéria z této skutečnosti vyplývající. Rukopisy jsou oboustranně anonymně posuzovány minimálně dvěma odbornými recenzenty. Z těchto hodnocení nezávislých odborníků pak vychází redakční rada Filosofického časopisu, jež na svých jednáních posuzuje též vhodnost termínů publikování jednotlivých textů. S výsledky recenzního řízení je autor seznamován v nejkratším možném termínu pracovníky redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci šéfredaktora a vydavatele Filosofického časopisu.

Autorská práva   

Kromě výjimečně odůvodněných případů nepřetiskuje Filosofický časopis již publikované texty (ať již byly publikovány v tištěné nebo elektronické verzi). Neinformují-li autoři redakci, že jejich text či jeho podstatné části již byly publikovány, vede zjištění této skutečnosti zpravidla k ukončení recenzního řízení či k ukončení jednání o publikaci nerecenzovaných formátů. Za neetické je považováno, jedná-li autor o otištění svého příspěvku nejen s Filosofickým časopisem, ale zároveň i s dalším vydavatelem, popřípadě vydavateli.

Není-li autor vstupující v kontakt s redakcí výhradním držitelem autorských práv k nabízenému rukopisu (např. pokud jsou součástí rukopisu ilustrace, k nimž se vztahují autorská práva třetí strany), je nezbytné, aby o tom redakci bezodkladně informoval a doložil, že získal souhlas s jejich užitím. Autoři by měli redakci poskytnout i informaci o grantové podpoře, je-li na ni jejich text vázán.

Rovněž u textů, jež jsou redakci Filosofického časopisu nabízeny v cizím jazyce k překladu, je jejich předkladatel povinen doložit, kdo je výhradním držitelem autorských práv. Autor tak může učinit např. formou čestného prohlášení, případný zprostředkovatel pak zpravidla korespondencí s autorem.

Není-li dohodnuto jinak, je držitelem autorských práv k textům otištěným ve Filosofickém časopise Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. Podrobnosti upravují u recenzovaných formátů individuálně uzavírané licenční smlouvy. Příspěvky publikované ve Filosofickém časopise – kromě jasně dojednaných a označených výjimek – nesmějí být přetiskovány, kopírovány ani jinak šířeny bez písemného souhlasu vydavatele. Tento souhlas je zpravidla udělován bezplatně, ovšem za podmínky, že v nové publikaci bude ve formě přesné citace uvedena informace, že text byl již otištěn ve Filosofickém časopise.

 

Filosofický časopis © 2019