Filosofický časopis

Inocent-Mária Vladimír Szaniszló

fr. P. doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló OP, Ph.D. (1962) je docentom katolíckej teológie na Katedre systematickej teológie Teologickej fakulty Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach a členom rehoľe bratov kazateľov-dominikánov. Prednáša Všeobecnú, špeciálnu morálnu teológiu a politickú filozofiu. Okrem toho je zástupca riaditeľa Inštitútu aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte v Košiciach, ktorý sa zaoberá výskumami v oblasti bioetiky, bizmisetiky a politickej etiky. Teológiu vyštudoval na CMBF Palackého Univerzity v Olomouci a doktorát z Morálnej filozofie získal po štúdiu na Univerzite vo Fribourgu vo Švajčiarsku u prof. Eberharda Schockenhoffa na Univerzite Ludwiga Alberta vo Freiburgu v Nemecku s prácou Les réflexions theologiques sur les pensées d´Hannah Arendt, ktorá vyšla vo vydavateľstve LIT Verlag vo Viedni v roku 2007. Prednášal Morálnu teológiu aj na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a pracuje ako stály člen subkomisie pre Bioetiku KBS a člen Asociácie bioetikov strednej a východnej Európy (ABECE) so sídlom vo Viedni. Je autorom monografie Úvod do základnej katolíckej morálnej teológie I. a II. a takisto habilitačnej práce Úvod do špeciálnej morálnej teológie I.- Božské čnosti ako aj Úvodu do špeciálnej morálnej teológie II.- Vybrané prikázania ako aj autor mnohých vedeckých odborných článkov doma aj v zahraničí. Adresa: Teologická fakulta Katolíckej Univerzity Ružomberok v Košiciach, Hlavná 89, 041 21 Košice, vladimir.szaniszlo@ku.sk ; tel. kontakt: +421/55/68 36 111.

Filosofický časopis © 2020