Filosofický časopis

Emil Višňovský: Pragmatizmus je environmentalizmus číslo 6/2013

Príspevok predstavuje súčasnú koncepciu „environmentálneho pragmatizmu“ ako alternatívnu a u nás pomerne neznámu stratégiu riešenia problému vzťahov medzi prírodou a kultúrou. Východiskom tejto koncepcie sú myšlienky klasických pragmatistov, najmä naturalizmus a etika Johna Deweyho. Táto filozofia v sebe obsahuje imanentnú environmentálnu dimenziu a vyúsťuje do „tretej cesty“ v ekologickom hnutí medzi antropocentrizmom/non-antropocentrizmom, individualizmom/holizmom, inštrumentalizmom/imanentizmom, využívaním/zachovávaním, dualizmom hodnôt a faktov, cieľov a prostriedkov, zachovania a rastu atď.

Kľúčové slova: pragmatizmus, naturalizmus, skúsenosť, J. Dewey, transakcia, pluralizmus,
environmentalizmus

Pragmatism is an environmentalism

This article presents the contemporary conception of “environmental pragmatism”  as an alternative strategy, still little known in the Czech context, for the solution of the problem of the relation between nature and culture. The point of departure for this conception are the ideas of the classical pragmatists, especially the naturalism and ethics of John Dewey. This philosophy bears within it an immanent environmental direction and it issues in the “Third Way” in the ecological movement, finding a path between anthropocentrism and non-anthropocentrism; between individualism and holism; between instrumentalism and immanentism; between exploitation and preservation; between the dualisms of value and fact, aims and means, conservation and growth, and so on.

Keywords: pragmatism, naturalism, experience, J. Dewey, transactions, pluralism, environmentalism

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020