Filosofický časopis

Karel Šebela: Platonismus Pavla Tichého číslo 6/2016

Článek se zabývá platonismem českého filosofa a logika Pavla Tichého. Není to lehký úkol, protože Tichého texty jsou především detailními analýzami konkrétních logických problémů. Článek se proto zčásti opírá i o texty Tichého následovníků, zejména P. Materny, M. Duží a J. Raclavského. Autor konfrontuje Tichého verzi platonismu s antickou verzí platonismu a následně s Aristotelovou kritikou platonismu. Vychází přitom z (pravděpodobně) Aristotelova spisu Peri Ideōn, v němž jsou vždy uvedeny argumenty obhajující platonismus a následně jejich aristotelská kritika. Na začátku každé kapitoly je proto vždy uveden argument ze spisu Peri Ideōn obhajující platonismus a následně aristotelská kritika tohoto argumentu. Jedná se o Argument vědeckého poznání, Argument Jednoho v mnohém a Argument předmětu myšlení. Analogie mezi antickými a Tichého argumenty obhajujícími platonismus umožňuje autorovi aplikovat na Tichého názory Aristotelovu kritiku. Jádro Aristotelovy kritiky, které je dle autora vztáhnutelné i na koncepci Tichého, spočívá v tom, že uvedené argumenty sice správně poukazují na to, že je něco společného více věcem, ale neopravňují k postulování konkrétní (v tomto případě platonistické) koncepce obecnin.

Klíčová slova: Pavel Tichý, platonismus, Aristotelés, transparentní intenzionální logika, abstraktní entity 

The Platonism of Pavel Tichý

This article addresses the Platonism of the Czech philosopher and logician Pavel Tichý. This is not an easy task as Tichý’s texts are first and foremost detailed analyses of concrete logical problems. The article therefore draws in part on the texts of Tichý’s followers, especially those of P. Materna, M. Duží and J. Raclavský. The author compares Tichý’s version of Platonism with the ancient version of Platonism and then with Aristotle’s critique of Platonism. Reference is made to Aristotle’s (probable) work Peri Ideōn, in which arguments defending Platonism are invariably presented prior to Aris­totle’s critique of them. At the beginning of every chapter there is thus always to be found an argument from Peri Ideōn defending Platonism and then the Aristotelian critique of that argument. The arguments in question are the Argument of Scientific Knowledge, the Argument of the One in Multiplicity, and the Argument of the Object of Thinking. Analogies between ancient arguments and Tichý’s defence of Platonism allow the author to apply Aristotle’s critique to Tichý’s view. The kernel of Aristotle’s critique which, in the author’s opinion, is also relevant to Tichý’s conception, consists in the fact that the arguments presented, though they correctly point to there being something common to a plurality of things, do not justify one to postulate a concrete conception (in this case a Platonic one) of universals.

Keywords: Pavel Tichý, Platonism, Aristotle, transparent intensional logic, abstract entities

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020