Filosofický časopis

Pavel Cmorej: Sú fyzické indivíduá kontingentné entity? číslo 6/2016

Pavel Tichý obhajoval v článku „An Approach to Intensional Analysis“ (uverejnenom v časopise Noûs r. 1971) názor, že indivíduami univerza diskurzu by mali byť testovateľné fyzické objekty a že všetky možné svety by mali mať to isté univerzum. Z toho vyplýva, že fyzické indivíduá sú nevyhnutné entity a v prípade temporálnych svetov aj záver, že sú večné. V tomto článku sa analyzujú dôvody, ktoré viedli Tichého k tomuto názoru, a poukazuje sa na skutočnosť, že Tichého argumentácia platí iba pri zúženom chápaní existenčného testu.

Kľúčové slová: chápanie indivíduí v intenzionálnej logike P. Tichého, fyzické indivíduum, existenčný test indivídua, konštantnosť univerza indivíduí, identifikácia indivíduí v čase, esencia indivídua a jeho identifikovateľnosť

Are Physical Individuals Contingent Entities?

In his article “An Approach to Intensional Analysis” (published in Noûs 1971), Pavel Tichý defended the view that individuals in the universe of discourse should be testable physical objects and all possible worlds should have the same universe of discourse. This entails that physical individuals are necessary entities and in the case of temporal worlds it entails the conclusion that they are eternal entities. In this article the reasons leading P. Tichý to this view are analysed, and the conclusion is reached that his argumentation holds only in a narrower sense of existence test.

Keywords: the understanding of individuals in the transparent intensional logic of P. Tichý, the physical individual, existential text of the individual, the constancy of the universe of the individual, the identification of individuals in time, the essence of the individual and its identificability

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020