Filosofický časopis

Stanislav Myšička: Mencius o lidské přirozenosti a vládě lidskosti číslo 4/2014

Tato studie si klade za cíl vyložit Menciovo politické myšlení, přičemž výchozím bodem je jeho nauka
o lidské přirozenosti. Každý jednotlivec je schopen morální sebekultivace své vrozeně dobré lidské přirozenosti, nutně k tomu ale potřebuje adekvátní podmínky a vzdělání. Politická moc má možnost toto zajistit (a také to patří k jejím hlavním úkolům), ale může naopak také zásadně přispět k úpadku státu a společnosti. Následkem neadekvátního a neefektivního uplatňování politické moci je sílící krize ve společnosti, zejména v oblasti mezilidských vztahů a morálního jednání. Menciovým ideálem je poměrně malý a efektivní stát starající se o své obyvatelstvo, který příliš nezasahuje do společenského organismu. Válka je jím chápána jako velké zlo, které je ospravedlnitelné pouze při potlačení vzpoury nebo v sebeobraně. Obecně Menciovo politické myšlení charakterizuje myšlenka, že ctnostný vládce bude mít díky síle svého charakteru nejen spirituální, ale také ryze praktické politické úspěchy.

Klíčová slova: Mencius, konfucianismus, čínská filosofie, politické myšlení

Mencius on human nature and the government of humanit

This study aims to interpret Mencius’ political thinking taking as the starting point his doctrine of human nature. Each individual is capable of the moral self-cultivation of his or her innately good human nature, but in this task the individual requires adequate conditions and education. Political power is able to ensure this (and it is, indeed, one of its main tasks to do so), but it can also, on the contrary, contribute, in a fundamental way, to the decadence of the state and society. The result of inadequate and ineffective application of political power is a growing crisis in society, especially in the area of inter-personal relations and moral conduct. Mencius’ ideal is a relatively small and effective state that looks after its inhabitants and which does not unduly intervene in the social organism. War is understood, by him, as a great evil which is justifiably used only when putting-down an uprising or in self-defence. Generally, Mencius’ political thought is characterised by the thought that the virtuous ruler will have, by dint of his strength of character, not only spiritual but also purely practical political successes.

Keywords: Mencius, Confucianism, Chinese philosophy, political thought

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020