Filosofický časopis

Jan Romportl: Polomnožiny a emergence v umělé inteligenci číslo 4/2016

Princip emergence je dnes stěžejním paradigmatem v oblasti vývoje systémů umělé inteligence. Tento článek nastiňuje možnosti zkoumání emergence v umělé inteligenci pomocí Vopěnkovy Alternativní teorie množin aplikované na model interakce mezi dvěma kauzálními doménami. Ze vztahů mezi polomnožinovými σ- a π-třídami podkládanými pod přirozeně nekonečné kauzální domény ukazuje, proč u emergentních systémů nelze vztahy mezi interagujícími doménami uspokojivě vysvětlit jako kauzální a že důležitým aspektem emergence je právě přirozené nekonečno. Dále článek stručně navrhuje možnosti popisu kauzality v emergentních systémech pomocí Vopěnkovských monád definovaných relací nerozlišitelnosti.

Klíčová slova: alternativní teorie množin, emergence, umělá inteligence, kauzalita, neostrost, nerozlišitelnost, obzor

Semisets and Emergence in Artificial Intelligence

The principle of emergence is, today, a key paradigm in the area of the development of systems of artificial intelligence. This article sketches the prospects for tackling emergence in artificial intelligence using Vopěnka’s alternative set theory applied to a model of interaction between two causal domains. Starting from the relations between semiset σ- a π- classes grounding naturally-infinite causal domains, it is shown why in emergent systems one cannot adequately explain relations between interacting domains, and that a key aspect of emergence is natural infinity. In addition, the article briefly proposes the possibility of a causal description of emergent systems with the help of Vopěnka’s monad defined by a relation of indiscernibility.

Keywords: alternative set theory, emergence, artificial intelligence, causality, vagueness, indistinctness, horizon

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020