Filosofický časopis

Ondřej Štěch, Myšlení pospolitosti u Charlese Taylora číslo 2/2014

 Článek se zabývá pojetím pospolitosti u Charlese Taylora. Vychází z významu, který tento autor pojmu pospolitosti přikládá, ale zároveň reflektuje i jeho kritický odstup od tvz. komunitaristického proudu, za jehož člena sám sebe nepovažuje. Rekonstrukce Taylorova pojetí pospolitosti vychází z jeho dvou hlavních prací, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity a A Secular Age. V první knize se Taylor zaměřuje na pojem morálního prostoru, který mu slouží jako východisko kritiky individualistické ontologie. V této práci Taylor ovšem z analýzy morálního prostoru ještě nevyvozuje žádné závěry týkající se zvláštního statusu pospolitosti. V druhé knize se Taylor soustřeďuje na vývoj, který vedl k prosazení moderních forem sociality, jež nahradily dřívější sociální organizace opírající se o lokální komunity. V závěru textu je popsána Taylorova normativní vize pospolitosti, která je součástí představ lidského naplnění překračujícího individualismus i tradiční exkluzivní pospolitosti.

Klíčová slova: komunitarismus, pospolitost, solidarita, naplněný život

The reflection on community in Charles Taylor

The theme of this article is the concept of community in the writings of Charles Taylor. It treats as its starting point both the significance attributed by him to this concept as well as his reluctance to being labelled a communitarian. The reconstruction of the concept is based on two of Taylor’s major works, Sources of the Self. The Making of the Modern Identity and A Secular Age. In the former the focus is on the notion of moral space which is deployed in a critique of individualist ontology, but which does not lead him to claim that the community has some special status. The reconstruction of the latter book focuses on the description of developments leading to modern forms of sociality that have superseded previous forms of social organization that were based, to a large degree, on local communities. In conclusion, I describe Taylor’s normative concept of community which is an integral part of his vision of “fullness”, which transcends both individualism and the traditional, exclusive communities.

Keywords: community, communitarianism, Charles Taylor, secularity, fulfilled life

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020