Filosofický časopis

Paleček – Risjord: Ontologický obrat v kulturní antropologii a jeho relativistická příchuť: Co všechno se Grinchovi nepovedlo číslo 5/2015

Tzv. „ontologický obrat“ v kulturní a sociální antropologii provokuje mnoho teoretických otázek. Ti z antropologů, kteří se k ontologickému obratu hlásí, vědomě odmítají tzv. reprezentacionalismus, který chápe kulturu jako soubor představ. Tyto představy či přesvědčení jsou vysvětlovány jako odlišné pohledy na společný svět. Zastánci ontologického obratu naopak mluví o rozdílných světech, namísto o odlišných kulturách, a tím evokují jistou formu relativismu. Domníváme se, že relativismus „ontologistů“ je imunní vůči klasickému Davidsonovu argumentu proti relativismu, který vypracoval v článku „O samotné myšlence pojmového schématu“. A nejen to. Domníváme se dále, že „ontologisté“ paralelně rozvíjejí myšlenky, které jsou slučitelné s Davidsonovým pozdním dílem.

Klíčová slova: ontologický obrat; reprezentace; relativismus; Donald Davidson; filosofie společenských věd

The ontological turn in cultural anthropology and its relativistic flavour: How Grinch fell short

Recent writing associated with the so-called “ontological turn” provokes many theoretical questions. Anthropologists associated with the ontological turn deny the representationalist framework, where cultures are treated as clusters of beliefs that operate like different perspectives on a single world. These authors speak about many “worlds” instead of many cultures, and therefore it seems to imply a kind of relativism. We argue that, unlike earlier forms of relativism, the ontological turn in anthropology is not only immune to the arguments of Donald Davidson’s “The Very Idea of a Conceptual Scheme”, but it affirms and develops the antirepresentationalist position of Davidson’s subsequent essays.

Keywords: ontological turn, representation, relativism, Donald Davidson, philosophy of social sciences

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020