Filosofický časopis

Jitka Paitlová: Metodologická východiska kritického racionalismu Hanse Alberta číslo 4/2015

Studie se systematicky zabývá kritickým racionalismem německého filosofa Hanse Alberta, který je následovníkem Karla R. Poppera. Na základě analýzy jeho stěžejních děl (Traktat über kritische Vernunft, Die Wissenschaft und die Fehlbarkeit der Vernunft, Kritischer Rationalismus, Kritische Vernunft und Rationale Praxis etc.) je demonstrováno osm hlavních metodologických východisek jeho filosofické koncepce. Jedná se o 1. univerzální kriticismus, 2. konsekventní falibilismus, 3. metodologický revizionismus, 4. kritický realismus, 5. teoretický pluralismus, 6. konstruktivní metafyziku, 7. postulát jednotné metody věd a 8. návrh způsobu života. U každého východiska je zmíněn myšlenkový směr, vůči němuž se Albert vymezuje, a zároveň několik kritických výhrad vůči Albertovým předpokladům. Studie tak poskytuje poměrně komplexní vhled do daného tématu.

Klíčová slova: Hans Albert, kritický racionalismus, falibilismus, realismus, pluralismus, konstrukce, kritika, zdůvodnění, věda, problém hodnotové neutrality, rozhodnutí

The methodological tenets of Hans Albert’s critical rationalism

This study presents a systematic treatment of the critical rationalism of the German philosopher Hans Albert, a follower of Karl R. Popper. On the basis of an analysis of his key works (Traktat über kritische Vernunft, Die Wissenschaft und die Fehlbarkeit der Vernunft, Kritischer Rationalismus, Kritische Vernunft und Rationale Praxis etc.) the eight main methodological tenets of his philosophical conception are presented. They are: 1. universal criticism, 2. consequentialist fallibilism, 3. methodological revisionism, 4. critical realism, 5. theoretical pluralism, 6. constructive metaphysics, 7. the postulate of a single method of science, and 8. a proposal of a way of life. In reference to each of these tenets, the author explains the intellectual tradition in contrast to which Albert defines his own position and, at the same time, considers several critical objections to Albert’s assumptions. The study thus provides a relatively complex view of the subject-matter in question.

Keywords: Hans Albert, critical rationalism, fallibilism, realism, pluralism, construction, criticism, justification, science, the problem of value-neutrality, decision

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020