Filosofický časopis

Lucie Cviklová: Je gender důležitou proměnnou pro pochopení kriminality? číslo 3/2015

 Sborník editovaný Liborou Oates-Indruchovou Tvrdošíjnost myšlenky: Od feministické kriminologie k teorii genderu – vydaný u příležitosti sedmdesátých narozenin Gerlindy Šmausové – se soustřeďuje na řešení otázky, zda má kriminalita ontickou povahu, nebo je spíše výsledkem nálepkování iniciovaného trestními orgány. Kriminalita evidovaná policií je považována spíše za „artefakt“ policejního zkoumání rozšířeného na životní svět. G. Šmausová poukazuje na rozpor mezi sociologií coby disciplínou zpochybňující přirozenost a stálost společenských jevů na straně jedné a jednoduchým přijetím koncepce stabilní homogenní identity, odpovídající biologickému genderovému rozdílu, na straně druhé. Na základě svých analýz Gerlinda Šmausová pléduje pro opuštění teorie dualismu a přijetí koncepce společenské heterogenity. Poukazuje přitom na význam myšlenkového odkazu Sandry Hardingové, Élisabeth Badinterové a Judith Butlerové.

Klíčová slova: abolicionismus, gender, kriminalita, kriminologie, nálepkování, trestní právo

Is gender an important variable for understanding criminality?

The anthology edited by Libora Oates-Indruchová Tvrdošíjnost myšlenky. Od feministické kriminologie k teorii genderu (Doggedness of Idea. From Feminist Criminology to Theory of Gender) – published on the occasion of the 70th birthday of Gerlinda Šmausová –, which has as its subject-matter the importance of gender for criminality, focuses on the issue of whether the criminality of women has an ontic nature or whether it is rather the result of labelling, initiated by organs of penal control. The criminality documented by police is seen more as an “artefact” of police investigation, extended into the lifeworld and very often explained by labelling approaches. The anthology points to the contradiction between sociology as an discipline that casts doubt on the naturalness and fixity of social phenomena on the one hand and the simple-minded adoption of a conception of stable homogenous gender identity corresponding to biological gender-difference on the other. For the sake of analysis and advancement of knowledge in the theory of gender, Gerlinda Šmausová aims to abandon dualism and to research into social heterogenity by exploring the theoretical approaches of Sandry Harding, Élisabeth Badinter a Judith Butler.

Keywords: abolitionism, gender, criminality, criminology, labelling, penal law

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020