Filosofický časopis

Jiří Růžička: Marxův pojem dějin číslo 3/2015

Cílem stati je nejen na základě samotných Marxových textů, ale rovněž na základě několika vybraných textů jiných marxistických myslitelů vykreslit základní kontury tzv. generického marxistického pojmu dějin. Ten je chápán v      návaznosti na koncepci univerzálních dějin osvícenství a v      opozici vůči tzv. specifickému pojmu dějin, který se soustředí na vytvoření konceptuálního rámce pro konkrétní dějinné epochy a univerzální pojem dějin neuznává. Stať se opírá o Deleuzovu pedagogiku pojmu jakožto svého teoretického zázemí.

Klíčová slova: Marx, marxismus, historie, generický pojem dějin

Marx’s concept of history

The aim of this paper is to delineate the fundamental features of the “generic” Marxist conception of history, not only on the basis of Marx’s own texts, but also on the basis of several selected texts of other Marxist thinkers. This generic conception is understood in relation to the conception of the universal history of the enlightenment, and in opposition to the “specific” conception of history which focuses on the creation of a conceptual framework for concrete historical epochs, failing to recognise a universal conception of history. The paper draws on Deleuze’s pedagogy of the concept as a theoretical source.

Keywords: Marx, marxism, history, the generic conception of history

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020