Filosofický časopis

Miloslav Bednář, Heidegger a Hegel číslo 1/2015

Autor zkoumá paralelní pojetí celkového filosofického záměru u M. Heideggera a G. W. F. Hegela. Ukazuje, že hlavní paralela filosofického úsilí obou těchto myslitelů se vyjevuje mezi Heideggerovým pojetím prvního a druhého počátku dějin bytí a Hegelovým rozvrhem dvou fází návratu absolutní ideje k sobě samotné. Hegelův moment vlastního, plně vědomého sebeuchopujícího stanovení zprostředkování sebe sama, a tím překonání vlastní vnějškovosti, se ukazuje jako předchůdný protějšek Heideggerova pojetí překonání prvního, do pohybu záměny bytí za nejvýznačnější jsoucno vyúsťujícího pohybu prvního počátku dějin bytí cestou pohybu počátku druhého. Ten pojímá první počátek dějin bytí coby jejich nezbytný počáteční pohyb, a jedině tak je s to stát se vědomě sebe sama prostředkujícím pohybem dějinné možnosti počátku druhého. Hegelovo a Heideggerovo myšlení se tak ukazují jako obdobné, paralelní cesty vrcholných koncepcí filosofického myšlení devatenáctého a dvacátého století.

Klíčová slova: Hegel, Heidegger, počátek, absolutní idea 

Heidegger and Hegel

The author investigates the parallel conceptions of the overall philosophical goal of M. Heidegger and G. W. F. Hegel. He is of the opinion that the main parallel in the philosophical work of these two thinkers is evident when we compare Heidegger’s conception of the first and second beginning of the history of being with Hegel’s historical scheme of the two phases of the return of the absolute idea to itself. Hegel’s moment of one’s own fully-conscious self-understanding determining the mediation of oneself, and thus overcoming one’s own externality is revealed to be the foreshadowing counterpart of Heidegger’s conception of the overcoming of the first beginning. This overcoming, which Heidegger calls a second beginning, is the overcoming of a movement that substitutes being with the highest being. Heidegger takes the first beginning of the history of being as its necessary initial movement, and only thus can being become aware of itself as the mediating movement of the historical possibility of the second beginning. Hegel’s and Heidegger’s thought are thus revealed to follow analogical and parallel paths in expressing the ultimate conceptions of philosophical thought of the nineteenth and twentieth centuries.

Keywords: Hegel, Heidegger, beginning, absolute idea

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020