Filosofický časopis

Jan Svoboda: „Konkrétná logika“ – ideové vlivy a proměny v souvislosti s vývojem Masarykovy filosofie číslo 1/2015

Základové konkrétné logiky bývají považovány za spis, v němž se Masaryk pokusil metodicky nastínit své pojetí filosofie jako „skutečné vědecké metafyziky“. Přesto se z úst Masarykových kritiků, ale i některých jeho následovníků nezřídka dovídáme, že se kniha jeví jako pouhá transkripce Comtova Cours de philosophie positive. I když třídění věd bylo jedním z hlavních filosofických a vědeckých problémů, kterými se Masaryk zabýval po celý svůj život, v důrazu na konkrétní vědy a propracovávání vztahů mezi jednotlivými vědami a kategoriemi Masaryk Comta překračuje. To současně potvrzují četné kritické poznámky týkající se nedostatečnosti comtovského noetického základu, které Masaryk spojuje zejména s kritikou Comtova fenomenalismu. Specifikum a kritický odkaz pro budoucí generace českých filosofů tkví v principálním postavení a realistickém cíli knihy. Konkrétní logika nás má přivést k posledním ontologickým východiskům – k věcem samým. Upřednostňováním nutnosti hledání smyslu věcí se Masaryk řadí mezi moderní myslitele, kteří české filosofii naznačovali nové možnosti a cesty, jak ke skutečnosti v přísně vědeckém duchu přistupovat.

Klíčová slova: konkrétní logika – Masarykův realismus – třídění a soustava věd – vědecká metafyzika – smysl a hodnota

“Concrete logic” – the infl uences of ideas and transformations in connection with the development of Masaryk’s philosophy

The Grounds of Concrete Logic (Základové konkretné logiky) is often taken to be a work in which Masaryk attempts to outline, in a methodical way, his conception of philosophy as “a real scientific metaphysics”. Nevertheless, we often hear from the Masaryk’s critics, and even from his followers, that the book appears to be no more than a transcription of Comte’s Cours de philosophie positive. Even if the classification of the sciences was one of the main philosophical and scientific problems with which Masaryk was engaged throughout his life, in the emphasis on concrete sciences, and in the working out of the relations between particular sciences and categories, Masaryk goes beyond Comte. This point is supported, at the same time, by the many critical notes concerning the adequacy of Comte’s epistemological grounding, which Masaryk links, above all, to a critique of Comte’s phenomenalism. The specific quality and the critical reference of the book for future generations of Czech philosophers consists in its principled status and realist aim. Concrete logic should bring us to the ultimate ontological points of departure – to things themselves. In his prioritising of the need to seek the sense of things, Masaryk belongs to the modern thinkers who showed to Czech philosophy new possibilities and ways of approach to reality in a strictly scientific spirit.

Keywords: Masaryk’s realism, classification and the system of sciences, scientific meta physics, sense and value

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020