Filosofický časopis

Bojana Ladrová, Problém utvárania identity človeka v liberálnych spoločnostiach číslo 2/2014

Príspevok pojednáva o špecificky definovanej taylorovskej identite ako dialogickej entite a o neadekvátnych podmienkach, ktoré sú poskytované na jej utváranie v liberálnych spoločnostiach. V úvode autorka objasňuje základné pojmy príspevku. Jadro textu pozostáva z troch častí. V prvej časti je objasnené Taylorove poňatie identity, s akcentáciou na jej dialogické utváranie a nevyhnutnú prítomnosť signifikantných druhých pri tomto procese. Druhá časť je venovaná analýze charakteristických čŕt liberálnych spoločností. V tretej časti sa autorka zaoberá disharmóniou medzi požiadavkami na utváranie ľudskej identity a podmienkami poskytovanými liberálnymi krajinami. Demonštruje ju tak na univerzálnej rovine, ako aj na rovine konkrétnych problémov – individualizmus, morálny relativizmus, dominancia inštrumentálneho rozumu, nedostatok uznania. V závere príspevku autorka sumarizuje svoje zistenia a potvrdzuje stanovenú hypotézu o súčasnych podmienkach liberálnych spoločností, ktoré brzdia utváranie modernej identity človeka.

Kľúčové slová: Charles Taylor, identita, signifikantní druhí, autenticita, liberalizmus, politika univerzalizmu, politika diferenciácie, individualizmus, morálny relativizmus, inštrumentálny rozum, uznanie

The problem of forming the identity of man in liberal societies

This contribution deals with identity as it is specifically defined by Taylor as a dialogical entity, and with the inadequate conditions that are provided in liberal societies for its formation, and of the indispensable presence of significant others in this process. The second part is devoted to the analysis of a the characteristic features of liberal societies. In the third part the author turns to the disharmonies between the demands on the creation of identity and the conditions provided by liberal areas. Demonstrations are provided at the universal level as well as at the level of concrete problems – individualism, moral relativism, the dominance of instrumental reason, the lack of respect. In conclusion the author summarises her findings and confirms the stated hypothesis on the contemporary conditions of liberal societies which hinders the formation of the modern identity of man.

Keywords: Charles Taylor, identity, significant others, authenticity, liberalism, the politics of universalism, politics of differentiation, individualism, moral relativism, instrumental reason, respect

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020