Filosofický časopis

Jiří Růžička: Člověk a (jeho) práce číslo 2/2011

Článek se zabývá srovnáním dvou časově blízkých pohledů na postavení Karla Marxe v dějinách myšlení – Louise Althussera v knize Číst Kapitál a Michela Foucaulta v knize Slova a věci. Tertium comparationis zde přitom tvoří Marxovo pojetí člověka a práce i přes společné teoretické předpoklady (kritika dialektiky a humanismu) se však oba autoři v interpretaci Marxe diametrálně rozcházejí. Rozdíl autor článku nachází především v odlišné metodologii. Zatímco Althusser vychází z pojetí dějin vědy, jak je koncipoval G. Bachelard, Foucault konstruuje vlastní dějiny „vědění“, jež pomocí teze o diskontinuitách mezi jednotlivými obdobími ještě více radikalizují bachelardovsko-althusserovskou představu. Kritickému soudu je ovšem na druhé straně podrobeno i Foucaultovo přílišselektivní“čtení Marxe. Článek rovněž naznačuje možnosti prolnutí mezi Althusserovými symptomálními dějinami a Foucaultovou archeologií.


Man and (his) work


The article offers a comparison of two near-contemporary views of Karl Marx in the history of thought – those of Louis Althusser in the book Reading Capital and of Michel Foucault in the book The Order of Things. The tertium comparationis is provided by Marx’s conception of man and work. Despite their common starting points (a critique of dialectics and humanism), the two authors bring diametrically opposed interpretations to Marx. The article argues that the most significant difference is one of methodology. While Althusser takes as his starting point a conception of the history of science due to G. Bachelard, Foucault constructs his own history of “knowledge” which, thanks to the thesis of the discontinuity between particular periods, constitutes a radicalisation of the Bachelard-Althusser approach. On the other hand a critical eye is, however, cast on Foucault’s overly “selective” reading of Marx. The article also indicates the prospects for a synthesis of Althusser’s “symptomatic” history and Foucault’s archeology.

Filosofický časopis © 2019