Filosofický časopis

Petr Urban: Tělo druhého (zvířete) ve fenomenologii intersubjektivity číslo 1/2011

Problematika intersubjektivity je v novověké filosofii tradičně vázána na tzv. problém druhých (lidských) myslí. Předkládaná studie se snaží prokázat, že fenomenologické přístupy k problematice intersubjektivity představují překonání tradičních intelektualistických a mentalistických koncepcí intersubjektivity, a dále, že v některých ze svých mnoha variant poskytují dobře využitelné východisko pro překročení antropocentrického rámce této problematiky. Položení otázky po smyslu a povaze animálně-tělesného spolubytí vyúsťuje ve fenomenologii v překročení pojmu intersubjektivity směrem k pojmu interanimality a v objev fenoménu tělesného spolubytí, který se ukazuje jako fundamentální mimo jiné pro objasnění intersubjektivity v užším smyslu zkušenosti s „vnitřním“ aspektem života druhých.

The body of the other (animal) in the phenomenology of intersubjectivity

 The problem of intersubjectivity has, in modern philosophy, been traditionally bound up with the so-called problem of other (human) minds. This present study attempts to show that phenomenological approaches to the problem of intersubjectivity overcome the traditional intellectualist and mentalistic conceptions of intersubjectivity, and further that in some of their many varieties, they provide a promising way of overcoming the anthropocentric framework of this problem. Posing the question of the sense and character of animal-bodily co-existence leads to a phenomenology that transcends the concept of intersubjectivity in favour of the concept of interanimality. It also leads to the discovery of the phenomenon of bodily co-existence which shows itself to be fundamental for, among other things, the clarification of intersubjectivity in the narrow sense of experience with an “inner” aspect of the life of others.

Filosofický časopis © 2019