Filosofický časopis

Vít Pokorný: Tělo jako součást technosféry číslo 1/2011

Cílem tohoto textu je představit lidskou tělesnou bytost jako součást složitě propojeného systému moderní industriální civilizace. Chce tělesnost lidského bytí vidět z hlediska jejího komplexního zapletení do soustavy životních a kulturních procesů, kterými je utvářena a které současně také utváří. Naše místo ve světě je primárně určeno naší tělesnou přítomností v něm. I jako tělesné bytosti jsme však dnes součástí umělého světa vyrostlého z industriální technologie – technosféry. Technosféra je dnes globálním jevem. Stejně jako biosféra pokrývá celou planetu, a ačkoliv je sama původně produktem biosféry, protože člověk je jako tělesná bytost propojen svou tělesnou situovaností s celkem planetárního života, projevuje výraznou tendenci biosféru parazitickým způsobem ovládnout. V textu je formulován pojem technosféry jako hyperparazitické sítě, která nemá žádné stálé individualizované centrum a za níž nestojí žádný úmyslný plán ničení nebo ovládání, ale potřeba sebeudržení a sebeprodloužení celé sítě vztahů. Dále je v něm podán výklad tělesnosti jako jejího plně integrovaného prvku, který je stejně jako všechny její dílčí subsystémy technosférou plně kontrolován a utvářen. 

Body as part of the technosphere

This text aims to interpret human corporeal being as a part of the system of modern industrial civilization. The corporeality of human existence is explained in the context of its integration into the complex web of biological and cultural processes, by which it is shaped on the one hand and which it shapes on the other hand. Our situation in the world is primarily conditioned by our corporeal presence in it. But even as natural corporeal beings we are today part of an artificial space built by industrial technology. This space is called the technosphere in this text and is conceived as a global sphere, analogically to the atmosphere or biosphere. The technosphere covers all the planet in the same way as the biosphere does. As a product of natural corporeal beings, interwoven via their corporeality into the whole of planetary life, it is itself originally a product of the biosphere. Nevertheless it shows a very strong and clear tendency to rule it in a parasitic way. The notion of the technosphere is therefore formulated in this text as a hyperparasitical net with no stable power center and no plan or will to control life, but with the urge and need for self-sustainability common to all living systems. The text also explores the notion of corporeality as a fully integrated part of the technosphere, which is controlled and shaped by it (and shapes it) as its living source.

Filosofický časopis © 2019