Filosofický časopis

Alice Koubová: Myslet ze šťastného těla číslo 1/2011

V tomto článku popisuji zkušenost, kterou nazývám zkušeností mateřského-dětského těla a která je primárně šťastná a bez problémů. Následně podrobnějším způsobem rozvíjím myšlenky, které se s touto zkušeností zrodily. Teprve poté se snažím předvést, že dané myšlenky nabízejí možžnost myslet produkci smyslu mimo metafyziku přítomnosti, jakožž i mimo lacanovsky inspirovanou ideu nekonečného pohybu v řádu symbolična, případně mimo poststrukturalistickou myšlenku nekonečného odkazování signifikantů bez vazby k jakémukoli transcendentálnímu signifikantu. Poukazuji na styčné body tohoto popisu s myšlenkami D. Winnicotta a zároveň uvádím dva momenty, v nichž se uvedený popis od Winnicottovy koncepce výrazně liší.

Klíčová slova: zkuššenost, šštěstí, poststrukturalismus, fenomenologie z tělesnosti, mateřské-dětské tělo

To think from a happy body

In this article I describe experience which I call experience of the maternal-child body and which is primarily happy and problem-free. I then develop, in more detail, ideas which are born of this experience. Next I attempt to argue that the ideas in question offer a way of thinking the production of sense which eschews the metaphysics of presence, as well as the Lacanian-inspired idea of infinite movement in the order of the symbolic, and perhaps eventually eschews the post-structuralist thought of the infinite reference to significants without any kind of relation to a transcendent significant. I point to aspects that are in common between this description and the ideas of D. Winnicott, and I also put forward two moments in which this description clearly differs from Winnicott’s conception.

Filosofický časopis © 2019