Filosofický časopis

František Gahér: Tichého dielo – zdroj ďalších výskumov číslo 6/2016

Na troch vybraných problémoch – na probléme indivíduí, anafory a logiky imperatívov – sa autor snaží ukázať, že transparentná intenzionálna logika (TIL) je využiteľná na ich riešenie ako úspešná explanačná platforma. V prvej časti opisuje vývin diskusie o indivíduách a konštatuje, že napriek dôkladnej rozpracovanosti tejto problematiky a predloženiu presvedčivých explikácií mnohých problémov niektoré čiastkové otázky môžu byť otvorené. Naproti tomu je „príbeh“ anafory v zásade dokončený a je dokladom veľmi úspešnej aplikácie TIL-ky na problematiku, ktorú sám Tichý trochu opomínal. V poslednej časti, venovanej logike preskripcií autor zdôvodňuje, prečo nás plné využitie Tichého systému na analýzu a explikáciu imperatívov ešte čaká. Opísaný vývoj bádania uvedených troch problémov nasledovníkmi Tichého, ich aktuálny stav riešenia a ďalšia perspektíva dokumentuje podľa autora plodnosť a ešte stále nevyčerpaný potenciál systému, ktorého je pôvodcom.

Kľúčové slová: Pavel Tichý, indivíduum, anafora, imperatív

Tichý’s Work – A Source of Further Investigations

The author endeavours to show that three chosen problems – the problem of individuals, of anaphora and of logic of imperatives – lend themselves to be being treated by transparent intensional logic (TIL), which can act as a successful explanatory grounding. In the first part of the article, the development of discussion about individuals is described and it is stated that despite the thorough treatment of this problematic and the advancing of convincing explication of many problems, some parts of the question may not have yet been fully engaged with. By contrast, the “story” of anaphora is basically finished and demonstrates a very successful application of TIL to the problematic which Tichý himself rather neglected. In the final part, focusing on logical prescriptions, the author argues for the view that the full exploitation of Tichý’s system with regard to the analysis and explication of imperatives remains to be undertaken. The development of research by Tichý’s followers here described on the three problems, the actual state of their treatment and other perspectives all indicate the fertile and yet to be tapped potential of the system which Tichý originated.

Keywords: Pavel Tichý, individual, anaphora, imperative

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020