Filosofický časopis

Slávka Démuthová: Krása v kontexte evolučných prístupov číslo 4/2019

Krása je významnou kvalitou objektov, ktorú nielenže dokážeme percipovať, ale vyvoláva v nás aj pozitívne emócie, zasahuje pozornosť a pôsobí príťažlivo. Krásne objekty máme tendenciu preferovať. Je zrejmé, že percepčný a kognitívny aparát človeka disponuje mechanizmami, ktoré sú schopné túto kvalitu vnemov postihnúť. Otázkou je, aký význam má prítomnosť krásy u samotných objektov a prečo je tak dôležitá pre tých, ktorí tieto objekty vnímajú. Prečo vôbec estetická skúsenosť existuje a aký je jej účel? Štúdia sa pokúša poukázať na evolučne-biologické koncepcie krásy a na príkladoch atraktivity ľudskej postavy a ľudskej tváre objasniť možný význam prítomnosti tejto kvality. Postuluje tézu, že krása je z evolučného hľadiska špecifickým spôsobom prezentovania biologicky dôležitých informácií a jej vnímanie jedincom je neuvedomelým mechanizmom zabezpečenia prežitia vlastných génov. 

Kľúčové slová: krása, atraktivita, evolúcia, fitness

Beauty in the Context of Evolutionary Approaches 

Beauty is a meaningful quality of objects that we not only manage to perceive but which evoke positive emotions in us, catching our attention in an appealing way. We have a tendency to prefer beautiful objects. It is apparent that the perceptual and cognitive apparatus of a person is endowed with mechanisms that are able to perceive this quality. The question is, what is the significance of the presence of beauty in the objects themselves and why is it so important for those who perceive these objects. Why does the aesthetic exist at all? This study attempts to point out the evolutionary-biological conception of beauty and uses examples of the attractiveness of the human figure and the human face to shed light on the possible significance of the presence of this quality. It postulates the thesis that from an evolutionary point-of-view beauty is a specific means of presenting biologically important information and the perception of it by an individual is an unconscious mechanism ensuring the survival of one’s own genes. 
 
Keywords: beauty, attractiveness, evolution, fitness

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020