Filosofický časopis

Lukáš Novák: Od Humovy teze k etickému dogmatismu číslo 5/2017

David Peroutka se ve svém článku „Od Humovy teze k etickému univerzalismu“ (Filosofický časopis, 63, 2015, č. 4, s. 539–560) pokusil obhájit slabší verzi tzv. Humova zákona a následně ji využít ve prospěch etického univerzalismu. Tato diskusní studie se pokouší poukázat na problémy v Peroutkově argumentaci a ukázat, že z Humova zákona nelze vyvozovat etický univerzalismus, ale spíše etický dogmatismus – což je pozice, k níž Peroutka (i pod vlivem novotomistických inspirací) ve skutečnosti dospívá.

Klíčová slova: Humův zákon, etický univerzalismus, dogmatismus, justifikace

From Hume’s Thesis to Ethical Dogmatism

David Peroutka in his article “From Hume’s thesis to ethical universalism” (Filosofický časopis, 63, 2015, No. 4, p. 539–560) sought to defend a weaker version of “Hume’s Law” and subsequently to exploit it in favour of ethical universalism. This discussion study attempts to point to problems in Peroutka’s argumentation and to show that ethical universalism is not to be deduced from Hume’s Law, but that rather ethical dogmatism is the upshot – position which Peroutka (inspired also by neo-Thomism) in reality affirms.

Keywords: Hume’s Law, ethical universalism, dogmatism, justification

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020