Filosofický časopis

Veronika Konrádová: Fronésis a problém zvažování číslo 5/2017

Příspěvek analyzuje aristotelské pojetí fronésis zejména s přihlédnutím k politickému podtextu, který formuje jeho určité aspekty. Po rámcovém představení úlohy, kterou hraje fronésis v individuálním i pospolitém životě, je výkon fronésis dále specifikován v souvislosti s vymezením pole pro zvažování, búleusis. Příspěvek pojednává nejen o charakteru možných předmětů zvažování a o mechanismech rozvažovacího procesu, ale také o případných nedostatečných formách búleusis. Etické a politické souvislosti různých podob nedostatečného búleusis jsou přitom vztaženy k politické analýze základních vztahů ve struktuře vládnutí. Příspěvek se podrobněji zabývá otázkou problematického búleusis u žen a v závěru otevírá otázku, nakolik lze Aristotelovu intenci, která při analýze fronésis a s ní spojené búleusis cílí primárně na muže a jejich etickou, resp. politickou zdatnost, překročit směrem k univerzálnějšímu náhledu obecně lidské fronésis. 

Klíčová slova: fronésis, areté, búleusis, Aristotelés, Etika Níkomachova, rozumnost 

Phronesis and the Problem of Deliberation

 The paper analyzes the Aristotelian concept of phronesis especially with regard to the political context that shapes certain aspects of this conception. After a general presentation of the role played by phronesis in individual and communal life, the performance of phronesis is further specified in connection with defining the field for deliberation (bouleusis). On this issue, the paper discusses not only the nature of possible objects of deliberation and the mechanisms of the deliberative process, but also possibly deficient forms of bouleusis. The ethical and political implications of different forms of deficient bouleusis are at the same time related to the political analysis of fundamental relationships within the structure of governance. The paper examines in detail the problematic bouleusis in the case of women and, in its final part, raises the question of to what extent Aristotle’s intention – in his analysis of phronesis and the associated concept bouleusis with men and their ethical, or rather political, virtue in mind – allows one to approach a more universal view of human phronesis.

Keywords: phronesis, bouleusis, arete, Aristotle, “Nichomachean Ethics”, practical wisdom

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020