Filosofický časopis

Jaroslav Daneš: Termín a koncept sófrosyné u Aischyla a Sofokla číslo 5/2017

V tomto článku jsem se zabýval výskyty termínu a konceptu σωφροσύνη (sófrosyné) v řecké tragédii, a to v Aischylových a Sofoklových dochovaných hrách. V článku koriguji nebo rozšiřuji některé závěry, ke kterým dospěli autoři de Vries, Kollmann a North. Též se detailněji věnuji tragédiím nebo jejich pasážím a s nimi souvisejícím tématům, kterým uvedení autoři věnovali menší pozornost. Jedním z nich je manipulace s etickým diskurzem. Jak Aischylos, tak Sofoklés v dochovaných hrách kladou důraz na manipulaci s etickým diskurzem v souvislosti s mocí a konformismem. Tím se liší od Eurípida – o němž později pojednám v samostatném textu – , který se spíše soustředí na egoismus racionálního aktéra v „soukromém“ životě.


Klíčová slova: σωφροσύνη (sófrosyné), řecká tragédie, Aischylos, Sofoklés

The Term and Concept of Sophrosyne in Aeschylus and Sophocles

 In this article, I examine the instances of the term and concept of σωφροσύνη (sophro­syne) in Greek tragedy, taking in the extant plays of Aeschylus and Sophocles. I correct, or expand, conclusions arrived at by the authors de Vries, Kollman and North. I further focus in detail on the tragedies, or on passages in them, and on the themes connected with them which these authors have given less attention to. One of these is the manipulation of ethical discourse. Aeschylus, as well as Sophocles, in their extant plays, stress the manipulation of ethical discourse in relation to power and conformism. In this they differ from Euripides – whom I will discuss in a separate text – who concentrates more on the egoism of the rational agent in “private” life.

Keywords: σωφροσύνη (sophrosyne), Greek tragedy, Aeschylus, Sophocles

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020