Filosofický časopis

Vít Punčochář: Problém svobodné vůle a logika kontrafaktuálních výroků číslo 4/2017

Tématem tohoto článku je tradiční problém svobodné vůle. Konkrétněji se zaměřuji na otázku slučitelnosti svobodné vůle s determinismem. Formuluji a zastávám určitou verzi kompatibilismu (teze, že svobodná vůle je slučitelná s determinismem), která se opírá o Mooreovu kondicionální analýzu problému. Tuto analýzu se pokouším projasnit pomocí moderní logiky kontrafaktuálních vět.

Klíčová slova: svobodná vůle, determinismus, kompatibilismus, kontrafaktuály

The Problem of Free-Will and the Problemof Counterfactual Propositions

The subject of this article is the traditional problem of free-will. In particular, I address the question of the compatibility of free-will and determinism. I formulate and defend a certain version of Compatibilism (the thesis that free-will is compatible with determinism), which is founded on Moore’s conditional analysis of the problem. I endeavour to elucidate this analysis by means of the modern logic of counter-factual sentences.

Keywords: free-will, determinism, compatibilism, counterfactuality

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020