Filosofický časopis

Vladimír Havlík: Redukcionistický program fyziky a proměna fundamentální ontologie číslo 5/2019

Rozvíjející se fyzikální poznání – především v těch oblastech, které jsou vzdáleny naší empirické zkušenosti – již vícekrát proměnilo naše intuitivní ontologická východiska a předpoklady týkající se uspořádání přírody. V dnešní době jsme již připraveni akceptovat, že například současnost událostí je závislá na vztažné soustavě, že částice mikrosvěta mohou být na více místech najednou, nebo že nelze změřit se stejnou přesností všechny jejich fyzikální vlastnosti. Lze říci, že s relativistickými a kvantovými efekty jsme již celkem obeznámeni. V rámci fyziky byly již ale objeveny i další fakty, které volají po změně našich tradičních předpokladů. Jejich důsledky mohou mít obdobně revoluční dopad a mohou významně ovlivnit nejen fyzikální poznání, ale i některé další oblasti speciálních věd. V této stati se snažím ukázat, jakým způsobem by se v současné době měly proměnit tradiční předpoklady týkající se vztahů mezi částmi a celky, které zakládají tradiční redukcionistickou metodologii a fundamentální ontologii. Zároveň se snažím analyzovat, k jakým důsledkům vedou tyto změny v explanační topologii.

Klíčová slova: redukcionismus, fyzikalismus, emergence, fundamentální ontologie, explanace

The Reductionist Program of Physics and the Transformation of Fundamental Ontology

The expanding knowledge of physics – especially in those areas remote from our empirical knowledge – have already, many times before, transformed our intuitive, ontological starting points and our assumptions about the ordering of nature. In the present time, we are prepared to accept that, for example, the simultaneity of an event is dependent on a reference frame, that particles in the microworld can be in multiple places at the same time, or that it is not possible to measure all of these particles’ physical attributes with the same precision at the same time. It is possible to say that we are altogether familiar with relativistic and quantum effects. In physics, however, further facts were also discovered that called for a change in our traditional assumptions. Their results could have a similarly revolutionary impact and could significantly influence not only knowledge in the area of physics, but also some other areas of the special sciences. In this article I try to show in what way the traditional assumptions touching on relationships between the parts and the wholes, which are the basis of traditional, reductionist methodology and fundamental ontology, would be transformed. At the same time, I try to analyze what the consequences of these changes in the explanatory topology will be.
 
Keywords: reductionism, physicalism, emergence, fundamental ontology, explanation

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020