Filosofický časopis

Pavol Labuda: Aristoteles a ontologický status ľudskej reči v „Kategóriách“ číslo 6/2019

Predmetom analýzy v tejto stati je problematika ľudskej reči u Aristotela, špeciálne v jeho diele Kategórie. Hlavným cieľom práce je vypracovanie takého výkladu Aristotelových vyjadrení o ľudskej reči ako o kvantite (Kategórie 4b20–b39, 5a15–b2), ktorý by zmysluplne zapadal do celku Aristotelovej teórie jazyka. Štruktúra práce je nasledovná. V prvej časti je navrhnutý určitý prístup k otázke rekonštrukcie Aristotelovej teórie jazyka. Druhá časť si pomocou predstavenia kritérií separability a ontologickej priority prvej substancie vytvára rámec pre následnú analýzu dvoch základných klasifikácií, ktoré sú nosnou témou diela Kategórie. Tretia časť poskytuje vlastný výklad ontologického statusu ľudskej reči v kontexte klasifikačných schém diela Kategórie, a tento výklad je v záverečnej, štvrtej časti state zasadený do celku Aristotelovej teórie jazyka.

Kľúčové slová: Aristoteles, ľudská reč/jazyk (logos), separabilita, priorita, substancia, kvantita, Kategórie
 

The Ontological Status of Human Speech in Aristotle‘s “Categories”

The subject of this paper is the issue of human speech in Aristotle, especially in his work Categories. Its primary goal is to elaborate an interpretation of Aristotle’s statements about human speech as a quantity (Cat. 4b20–b39, 5a15–b2) that would allow them to  fit reasonably into the whole of Aristotle’s theory of language. The structure of the paper is as follows. In the first part a certain approach to the question of the reconstruction of Aristotle’s theory of language is proposed. The second part, by means of the introduction of the criteria of separability and ontological priority of the first substance, creates a framework for the subsequent analysis of the two basic classifications, which constitute the main theme of Categories. The third part supplies its own interpretation of the ontological status of human speech in the context of the classification schemes in Categories, and this, in the fourth part, is inserted into the greater whole of Aristotle’s theory of language.

Keywords: Aristotle, human speech/language (logos), separability, priority, substance, quantity, CategoriesZakoupit článek

Filosofický časopis © 2020