Filosofický časopis

Tomáš Marvan: Hume o nutnosti, svobodě a odpovědnosti číslo 2/2017

V článku předkládám rekonstrukci Humova komplexního přístupu, který chápe determinismus jako nutný předpoklad morálního ohodnocení činu a připisování morální i trestní odpovědnosti za vlastní jednání. V prvním oddíle článku nastiňuji Humovu „tezi nutnosti“, tj. jeho deterministickou teorii jednání, a ukazuji, jak lze determinismus sloučit s možností svobodného jednání. Ve druhém oddíle se zaměřuji na Humovo pojetí morálního soudu a ukazuji, jak lze determinismus a popření svobody rozhodování zkombinovat s představou morální odpovědnosti za čin. Poslední oddíl, věnovaný Humovým úvahám o podstatě spravedlivého trestu, načrtává Humovu hybridní koncepci různých účelů trestu.

Klíčová slova: David Hume, nutnost, svoboda, odpovědnost, trest

 

Hume on Necessity, Liberty and Responsibility

The paper presents a reconstruction of Hume’s complex argument that takes determinism as a prerequisite for moral evaluation of actions and for the attribution of moral and criminal responsibility for an act. The paper falls into three sections. The first outlines Hume’s “doctrine of necessity”, i. e., his deterministic theory of action, and shows how determinism can be reconciled with the possibility of free action. The second section focuses on Hume’s view of moral judgement and explains how determinism and the denial of free will can be reconciled with the notion of moral responsibility for an act. The last section, devoted to Hume’s ideas about just punishment, canvasses Hume’s hybrid conception of the different purposes of punishment.

Keywords: David Hume, necessity, liberty, responsibility, punishment

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020