Filosofický časopis

Jakub Trnka: T. G. Masaryk a Edmund Husserl, K pojmu humanity číslo 5/2018

Článek se zaměřuje na možné konvergence a paralely v Masarykově a Husserlově myšlení, a to zejména s důrazem na jejich podobné pojetí humanity. Ve svém jádru je zároveň polemikou s Patočkovou interpretací jejich vzájemného vztahu, v níž Patočka zdůrazňuje spíše myšlenkové opozice a protichůdnost ve filosofické metodě i celkovém zaměření obou autorů. Hlavními tématy jsou podobnosti mezi Masarykovým a Husserlovým vztahem k subjektivismu, kritikou Kantovy transcendentální metody, zaměřením na sdílený svět jakožto soubor dějinně podmíněných intersubjektivních platností nebo příbuznosti mezi psychologismem a titanismem. Hlavní podobnost je ovšem spatřována v analogickém pojetí humanity, ačkoli je tento pojem u obou autorů rozvíjen v odlišném pojmovém rámci.

Klíčová slova: T. G.Masaryk, EdmundHusserl, humanita, filosofie, náboženství, duch, psychologie, sociologie, česká filosofie

T. G. Masaryk and Edmund Husserl

The article focuses on possible convergences and parallels in Masaryk’s and Husserl’s thought, with a special emphasis on their similar conceptions of humanity. At issue, at the same time, is a polemical exchange with Patočka’s interpretation of their mutual relation, in which Patočka stresses rather the opposition of ideas and divergence in philosophical method in the overall orientation of both authors. The main themes are the resemblances between Masaryk’s and Husserl’s relation to subjectivism by a critique of Kant’s transcendental method, an orientation to a shared world as the set of historically conditioned intersubjective validities, and resemblances between psychologism and titanism. The main similarity is, however, discerned in the analogical conception of humanity, even if this concept is developed in each author in a rather different conceptual framework.

Keywords: T. G. Masaryk, Edmund Husserl, humanity, philosophy, religion, spirit, psychology, sociology, Czech philosophy

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020