Filosofický časopis

Yun Wang: Co znamená „struktura“? číslo 2/2016

Jak pokračování fenomenologické tradice má strukturální fenomenologie Heinricha Rombachova rozmanité historické a kulturní významy. Ta prvé je „struktura“ nahlížena jako třetí fáze celých dějin duchovního vývoje a nastupuje po „substanci“ a “systému“. Za druhé je pokládána za budoucí fázi fenomenologie, která stojí jak mimo Husserlovu fenomenologii vědomí, tak mimo Heideggerovu fenomenologii existence. Za třetí se „struktura“ spojuje s východním myšlením, totiž se zkušeností tao. Toto spojení vlastně umožňuje interkulturní dimenzi filosofování.

Klíčová slova: dějiny duchovního vývoje, interkulturalita, fenomenologie, struktura, tao

What Does “Structure” Mean?

The structural phenomenology of Heinrich Rombach, as a continuation of the phenomenological traditions, has manifold historical and cultural meanings. The first is “structure” viewed as the third phase in the whole history of spiritual development, succeeding after “substance” and “system”. Secondly, “structure” is understood as the future phase of phenomenology, which stands apart from both Husserl’s pheno­menology of consciousness and Heidegger’s phenomenology of essence. Thirdly, “structure” makes a connection to eastern thinking: that is to the experience of tao. This connection actually enable the inter-cultural dimension of philosophising.

Keywords: the history of spiritual development, inter-culturality, phenomenology, structure, tao

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020