Filosofický časopis

Marián Zouhar: Sémantická teória a jej nesémantické pozadie: prípad hodnotiacich predikátov číslo 1/2017

Niekedy sa tvrdí, že sémantické teórie možno posudzovať ako správne izolovane, teda nezávisle od ich väzieb s teóriami, ktoré sa týkajú iných oblastí. Táto stať obsahuje argument proti tomuto tvrdeniu. Týka sa niektorých druhov hodnotiacich predikátov (napríklad „chutný“, „vtipný“, „desivý“), ich sémantiky a používania. Tvrdí sa v nej to, že ak prijmeme určitú analýzu hodnotiacich atribútov, ktorá ich redukuje na vzťahové vlastnosti zachytávajúce externú stimuláciu a recipientovu reakciu, najvhodnejšia sémantická teória by mala hodnotiace predikáty považovať za určitý druh indexických výrazov. Ďalej sa tvrdí, že indexickú povahu hodnotiacich predikátov môžu rešpektovať kontextualistické teórie, no nie relativistické teórie. Z toho vyplýva, že ak niekto prijme uvedenú analýzu hodnotiacich atribútov, mal by akceptovať konkrétny typ sémantickej teórie.

Kľúčové slová: hodnotiaci predikát, kontextualizmus, ontológia, relativizmus, sémantika

 
Semantic Theory and its Non-Semantic Background: The Case of Evaluative Predicates

It is sometimes claimed that semantic theories can be assessed as correct in isolation, i.e. regardless of their connections with theories that concern other areas. The present paper offers a counter-example to this thesis that concerns predicates of taste (such as “tasty”, “funny”, “scary”), their semantics and application. It is argued that once one adopts a particular analysis of taste properties that reduces them to relational properties capturing the external stimulation and the recipient’s reaction, the most suitable kind of semantic theory should treat predicates of taste as indexical expressions of a sort. It is further shown that the indexical nature of predicates of taste can be preserved by contextualist theories and violated by relativist theories. It follows that once one opts for a certain analysis of taste properties one should adopt a certain kind of semantic theory.

Keywords: predicate of taste, contextualism, ontology, background theory, relativism, semantics

Zakoupit článek

Filosofický časopis © 2020