Filosofický časopis

Current issue

Vojtěch Kolman: Lze falzifikovat umělecké dílo? číslo 5/2020

Autor diskutuje Kulkovu estetickou studii zejména ve vztahu k předkládanému schématu kvantifikace hodnoty uměleckého díla a zabývá se podrobně také jistými „pozitivistickými“ rysy Kulkova přístupu k tématu umění. Tyto pak na vybraných příkladech podrobně kritizuje. Současně však oceňuje zejména čtivou a myšlenkově stimulující povahu Kulkovy knihy a jeho textů obecně.

Klíčová slova:
estetická hodnota, umělecká hodnota, verifikace, řízení se pravidlem, pozitivismus

Can an Artistic Work Be Falsified?

The author discusses Kulka’s study on aesthetics, especially in regards to the system he presents for the quantification of the value of a work of art; the article also deals in detail with certain “positivist” features of Kulka’s approach to art. From these the author then provides a detailed critique of selected examples. At the same time, however, he appreciates the readable and intellectually stimulating nature of Kulka’s book and of his texts in general.
 
Keywords: aesthetic value, artistic value, verification, rule-following, positivism

Filosofický časopis © 2012