Filosofický časopis

Current issue

Hynek Janoušek: O skepticismu a filosofii u Davida Huma číslo 4/2020

Text studie analyzuje knihu Zuzany Parsunikové David Hume, Sceptic, jež klade filosofii Davida Huma do rozporu mezi radikální skepsí plynoucí z reflexe lidského poznání a přirozenou vírou, jejíž genezi nedokáží skeptické pochybnosti narušit. Hume přijímá radikální skepsi i meze, které stanovuje lidskému rozumu. Praktikovatelná filosofie se však musí podřídit víře ve společný svět a prospěšně zkoumat principy lidského jednání a soužití ve společensko-morální oblasti. Vposledu se filosofie stává návodem ke šťastnému životu.
Ve své druhé části zde předkládaná studie využívá Humovu koncepci lásky k pravdě, aby ukázala hlubší souvislost mezi funkcemi filosofie u Huma, a na základě výkladu Humova pojetí vztahu obtížné a snadné filosofie kritizuje autorčin výklad epistemo-logické funkce obtížné filosofie.

Klíčová slova:
David Hume, pyrrhonismus, skepticismus, epistemologie

On Scepticism and Philosophy in David Hume

The study examines Zuzana Parusniková’s book David Hume, Sceptic. It first examines how the book situates Hume’s philosophy in between radical scepticism resulting from the scrutiny of human knowledge and natural belief that cannot be shaken by sceptical doubts. Hume accepts radical scepticism and the limits it sets for human understanding. However, a practicable philosophy must submit itself to belief in the common world and offer a useful examination into the principles of moral and social behavior and common life. This finally results in philosophy becoming a guide for a happy life. 
In the second part, the study employs Hume’s concept of the love of truth to show a deeper link between several functions of philosophy, and, by interpreting Hume’s view of the relation between abstruse and easy philosophy, it criticizes Parusnikova’s interpretation of abstruse philosophy.
 
Keywords: David Hume, Pyrrhonism, scepticism, theory of knowledge

Filosofický časopis © 2012