Filosofický časopis

Current issue

Zuzana Rybaříková: Aristotelés, Łukasiewicz a prázdné termíny číslo 4/2020

V poslední době dochází k posunu v interpretacích Aristotelovy logiky. Mnozí badatelé poukazují na to, že i v Aristotelově logice a filosofii se objevuje pojetí existenčního importu a že Aristotelés pracoval s pojetím prázdných termínů, třebaže se jeho koncepce liší od pojetí moderní logiky. S rozvojem moderní interpretace se pojí také hledání „viníků“ staré a nesprávné interpretace. Kromě tradičního pojetí logického čtverce a sylogistiky, kde byl předpoklad neprázdnosti termínů hojně používán, je za viníka označován také J. L. Łukasiewicz. Tento článek se snaží ukázat, že Łukasiewicz si byl vědom toho, že se Aristotelés zabýval i prázdnými termíny. Jeho omezení sylogistiky pouze na neprázdné termíny se tedy podstatně liší od přístupu tradičních logiků.

Klíčová slova:
Jan Leopold Łukasiewicz, existenční import, sylogistika, Aristotelés, prázdný termín


Aristotle, Łukasiewicz and Empty Terms 

In recent times there has been a shift in the interpretation of Aristotle’s logic. Many researchers have pointed out that the concept of existential import appears in
Aristotle’s logic and philosophy, and that Aristotle worked with the concept of empty terms although his concept differs from that which is used in modern logic.
Additionally, his search for the “culprits” of old and incorrect interpretation has been tied to the development of modern interpretation. Apart from the traditional concept of the logical square  and syllogistics, where the assumption of non-emptiness of terms was widely used, J. L. Łukasiewicz is also labeled as an offender. This article tries to show that Łukasiewicz was aware that Aristotle was also dealing with empty terms. His restriction of syllogistics to only non-empty terms therefore differs significantly from the approach of traditional logicians.

Keywords:
Jan Leopold Łukasiewicz, existential import, syllogistics, Aristotle, empty term

Filosofický časopis © 2012