Filosofický časopis

Current issue

Michaela Jirout Košová: Skúmanie významu experimentálnej filozofie skrze koncept osobnej identity číslo 4/2020

Článok predstavuje experimentálnu filozofiu a jej kritiku, pričom prehlbuje všeobecný prehľad konkrétnym príkladom z praxe: experimentálnym výskumom v oblasti problematiky osobnej identity. Skrze tento príklad autorka poukazuje na metódy, vývoj a možný prínos experimentálnej filozofie, ako aj na kritické hlasy upozorňujúce na nedostatky jej metodológie a na neschopnosť odhaliť presne vymedzené ľudové koncepty. V odpovedi na kritiku autorka prichádza s výzvou zvážiť povahu laických konceptov, ktoré už zo svojej podstaty nie sú presne vymedzené a majú často špecificky sociálnu funkciu. Správne uchopená experimentálna filozofia síce nemôže rozhodnúť danú filozofickú otázku, ale môže nám pomôcť ono špecifické a pre človeka hlboko typické konceptuálne podložie spoznať a vyťažiť z neho podstatné prvky, pričom navyše doplní filozofické bádanie tak, aby nestrácalo kontakt so svetom, z ktorého pôvodne vzišlo.

Kľúčové slová:
experimentálna filozofia, osobná identita, filozofická metodológia

Exploring the Significance of Experimental Philosophy through the Concept of Personal Identity

The article introduces experimental philosophy, critiquing it while at the same time deepening our general understanding of it with concrete examples from practice: experimental research in the field of the issues of personal identity. Through this, the author illustrates the methods, development and possible benefits of experimental philosophy while also discussing the critics who have been drawing attention to deficiencies in its methodology, as well as to its inability to reveal precisely defined lay concepts. In response to the critics, the author is called upon to consider the nature of lay concepts, which by their nature are not precisely defined and often serve a specific social function. Although a well-grasped experimental philosophy cannot decide a given philosophical question, it can help us identify and extract essential elements from the specific and, for a person, deeply characteristic conceptual bedrock, while additionally replenishing philosophical research so that it does not lose contact with the world from which it originally arose.

Keywords:
experimental philosophy, personal identity, philosophical methodology

Filosofický časopis © 2012