Filosofický časopis

Current issue

Martin Nuhlíček: Pluralistická koncepcia hodnoty poznania číslo 4/2020

Príspevok predstavuje pluralistické riešenie epistemologického problému hodnoty poznania. V prvej časti mapuje východiská diskusie o hodnote poznania, ktoré zahŕňajú kľúčové predpoklady, že poznanie je hodnotné 1. dištinktívne, 2. univerzálne a 3. nevyhnutne. Následne sumarizuje najvýznamnejšie smery riešenia tohto problému, ktoré však narážajú na neschopnosť súčasne splniť všetky tri uvedené predpoklady. Druhá časť príspevku predstavuje alternatívny pluralistický názor na hodnotu poznania, inšpirovaný koncepciou poznania ako „švajčiarskeho nožíka“, ktorého autorom je M. Weiner. Paradoxne však tento prístup naraz popiera všetky tri predpoklady o hodnote poznania, ktorú vysvetľuje ako premenlivú a kontextovú vlastnosť poznatkov. Ako sa však nakoniec ukazuje, toto vysvetlenie môže byť plne v súlade s bežnými intuíciami o tom, prečo je poznanie hodnotné. 

Kľúčové slová:
epistemické intuície, epistemologický pluralizmus, hodnota poznania, teória poznania

A Pluralistic Conception of the Value of Knowledge

The paper presents a pluralistic solution to the epistemological problem of the value of knowledge. In the first part, the starting points for the discussion on the value of knowledge are mapped out, including the key assumptions that knowledge is valu--
able 1) distinctively, 2) universally and 3) necessarily. It then summarizes the most
important routes to take towards solving this problem, which, however, bump up against an inability to satisfy all three of these assumptions at the same time. The second part of the paper presents an alternative pluralistic view of the value of knowledge, which is inspired by M. Weiner’s concept of knowledge as a “Swiss Army Knife”. Paradoxically, however, this approach simultaneously denies all three assumptions about the value of knowledge, which it explains as a variable and contextual quality of knowledge. However, as it ultimately turns out, this explanation might be fully in accordance with common intuitions about why knowledge is valuable.

Keywords:
epistemic intuitions, epistemological pluralism, value of knowledge,
theory of knowledge

Filosofický časopis © 2012