Filosofický časopis

Current issue

Mariana Szapuová: Kognitívne a nekognitívne hodnoty v normatívnej štruktúre vedy číslo 4/2020

Príspevok je zameraný na problém normatívnej štruktúry vedy (R. K. Merton), a to v kontexte súčasných filozofických diskusií o hodnotovej neutralite vedy. Mapuje vzťah medzi kognitívnymi a nekognitívnymi hodnotami, ktoré vstupujú do procesov tvorby vedeckého poznania. Vychádzajúc z niektorých feministických epistemologických koncepcií, ktoré kritizujú tézu o hodnotovej neutralite vedy, autorka argumentuje v prospech názoru, podľa ktorého sú kognitívne a nekognitívne hodnoty vo vede vzájomne previazané, a preto striktná dištinkcia medzi nimi nie je opodstatnená. 

Kľúčové slová:
veda, hodnoty, hodnotová neutralita, kognitívne a nekognitívne hodnoty

Cognitive and Non-Cognitive Values in the Normative Structure of Science

The paper is focused on the problem of the normative structure of science (R. K. Merton) in the context of current philosophical discussions about the value neutrality of science. It charts the relationship between the cognitive and non-cognitive values that enter into the processes creating scientific knowledge. Following from some feminist epistemological concepts that are critical of the thesis of the value neutrality of science, the author argues in favor of the position that cognitive and non-cognitive values in science are interrelated and that a strict distinction between them is therefore not justified.
 
Keywords: science, values, value neutrality, cognitive and non-cognitive values

Filosofický časopis © 2012