Filosofický časopis

Current issue

Boris Slovinský: Mertonov model étosu vedy, jeho kritika a možné využitie číslo 4/2020

Mertonov koncept étosu vedy, ktorý bol jedným z významných príspevkov k skúmaniu vedy, bol vo filozofii vedy dlho na periférii záujmu, resp. bol úplne ignorovaný. No v posledných dekádach je badateľné oživenie záujmu o Mertonove normatívne imperatívy jednak v súvislosti s tzv. sociálnym obratom vo filozofii vedy, t. j. s obratom pozornosti voči sociálnym dimenziám vedy, jednak aj v súvislosti s formovaním špeciálnej oblasti etiky vedy. 
Štúdia je rozdelená do troch častí. Prvá časť je venovaná popisu Mertonovho modelu, pričom na základe v ňom naznačených problémov upozorňuje na štyri problémové oblasti, ktorých popis a analýza môžu pripraviť priestor pre  „revitalizáciu“  modelu étosu. Druhá časť sa venuje niektorým argumentom kritikov modelu étosu, pričom s nimi polemizuje a snaží sa na ne odpovedať. Tretia časť sa na základe záverov predošlých dvoch snaží o naznačenie možností využitia modelu étosu pre úvahy o problematike miesta hodnôt a noriem vo vede, o probléme zodpovednosti a o problematike autonómie vedy. 

Kľúčové slová:
R. K. Merton, étos vedy, CUDOS, hodnoty a normy vo vede, zodpovednosť, autonómia vedy

Merton’s Model of the Ethos of Science: Its Critique and Possible Use

Merton’s concept of the ethos of science, which is one of the more significant contributions to the study of science, was long of only peripheral interest to the philosophy of science, or rather was completely ignored. But in recent decades there has been a noticeable revival of interest in Merton’s normative imperatives, partly in connection with the so-called social turn in the philosophy of science, i.e. turning attention to the social dimensions of science, and partly in connection with the formation of a special area in the ethics of science.
The study is divided into three parts. The first part is devoted to a description of Merton’s model, while on the basis of the problems outlined in it he draws attention to four problem areas, the description and analysis of which can prepare a space for the “revitalization” of the ethos model. The second part addresses some of the arguments made by critics of the ethos model, polemicizing with and endeavoring to answer them. The third part, proceeding from the conclusions of the first two parts, tries to indicate the possibilities of using the ethos model for reflections about the issue of the place of values and norms in science, the problem of responsibility and the question of the autonomy of science.

Keywords:
R. K. Merton, ethos of science, CUDOS, values and norms in science, responsibility, autonomy of science

 

Filosofický časopis © 2012