Filosofický časopis

Current issue

Emil Višňovský: Veda ako sociokultúrna praktika číslo 4/2020

Text je príspevkom k súčasnému chápaniu vedy, ktoré je kľúčové pre chápanie sveta a človeka. Toto chápanie je úlohou filozofie a podľa koncepcie, ktorú autor obhajuje, spočíva v pochopení vedeckých praktík. Príspevok objasňuje obrat k analýze vedeckých praktík v súčasnej filozofii vedy a uvádza jeho hlavné zdroje (ako sú filozofia pragmatizmu, teória T. S. Kuhna, teória praktík v súčasných sociálnych vedách), ako aj hlavné znaky tohto obratu. Na tomto základe autor načrtáva pojem vedy ako sociokultúrnej praktiky, ktorý konceptualizuje ako dve vzájomne prepojené formy transakcií: kauzálnych transakcií v rámci prírodnej reality (prírodné a technické vedy) a významu-plných transakcií v rámci sociokultúrnej reality (sociálne a humanitné vedy). 

Kľúčové slová:
veda, praktika, sociálne, kultúrne, T. S. Kuhn, transakcia

Science as a Sociocultural Practice

The paper is a contribution to the contemporary understanding of science, which is crucial for understanding the world and humanity. This understanding is a task of philosophy and consists, according to the conception defended by the author, in the understanding of scientific practices. The author gives an account of the turn towards an analysis of scientific practice(s) within the contemporary philosophy of science, and depicts the key sources (such as the philosophy of pragmatism, T. S. Kuhn’s theo-ry, the practice theory in social science, among others) as well as the key features of this turn. Based on this, he outlines the concept of science as a sociocultural practice, which itself is conceptualized as two mutually intertwined forms of transaction: causal transactions within natural reality (natural and technical sciences) and meaningful transactions within sociocultural reality (social and human sciences).
 
Keywords: science, practice, social, cultural, T. S. Kuhn, transaction

Filosofický časopis © 2012