Filosofický časopis

Current issue

Stanislav Sousedík: Hegelova filosofie náboženství jako typ moderní gnóze číslo 2/2020

Autor řeší otázku Hegelova pojetí vztahu mezi filosofií a náboženstvím (především křesťanským). Pramenem jsou mu Hegelovy Přednášky o filosofii náboženství (1827). V první části načrtává Hegelovo pojetí tohoto vztahu na základě obecných principů jeho filosofie náboženství. V druhé části se pokouší podat klasifikaci různých pojetí vztahu filosofie a náboženství a klade si otázku, ke kterému z nich je možno Hegelovo pojetí zařadit. Ve třetí části ukazuje, že je Hegelovo pojetí třeba považovat za moderní gnózi, tj. za soustavu, která přeměňuje křesťanské náboženství v součást filosofické soustavy, jež je v logickém sporu s ortodoxním pojetím nauky víry. Svou tezi potvrzuje přihlédnutím k té části Hegelových přednášek, jež pojednává o „dokonalém náboženství“ čili o křesťanství. 

Klíčová slova: 
filosofie náboženství, křesťanství, ortodoxie, gnóze


Hegel’s Philosophy of Religion as a Type of Modern Gnosis 

In the article, the author addresses the question of Hegel’s concept of the relationship between philosophy and religion (especially Christianity). His source is Hegel’s Lectures on the Philosophy of Religion (1827). In the first part, he sketches Hegel’s concept of this relationship based on the general principles of Hegel’s philosophy of religion. In the next part, he tries to classify the various conceptions of the relationship between philosophy and religion and asks into which of them it is possible to place Hegel’s concept. In the last part, he shows that Hegel’s concept must be considered to be a modern gnosis, i.e. a system that transforms the Christian religion into a part of a philosophical system that exists in logical contradiction with the orthodox conception of the doctrine of faith. He confirms his thesis by giving consideration to that part of Hegel’s lectures which discuss “perfect religion”, which is to say, Christianity.
 
Keywords: philosophy of religion, Christianity, orthodoxy, gnosis

Filosofický časopis © 2012