Filosofický časopis

Filosofický časopis

vychází již od roku 1953, a dnes je tedy již nejdéle vycházejícím českým odborným periodikem, které se zabývá filosofickými otázkami. Po celou dobu své existence byl spjat s Akademií věd; v současnosti je jeho vydavatelem Filosofický ústav Akademie věd, v.v.i. Od roku 1990 je Filosofický časopis recenzovaným periodikem a je uváděn v mezinárodních citačních databázích Web of Science,  Scopus,  ERIH, ISI a Ulrich’s. Koncipován je jako časopis, který se důsledně otevírá pluralitě filosofických názorů. Tomu odpovídá i skladba redakčního kruhu a mezinárodní složení redakční rady, v nichž se na utváření podoby Filosofického časopisu podílejí odborníci reprezentující jednotlivé filosofické disciplíny, jež navíc zastupují i různé badatelské generace. Mezi autory, kteří publikují své příspěvky ve Filosofickém časopise, se objevují přispěvatelé domácí i zahraniční. Rozhodujícím kritériem ovlivňujícím výběr publikovaných textů je jejich kvalita – velký důraz je proto kladen na stále náročnější a kompetentnější recenzní řízení, které je oboustranně anonymní. Stanoviska autorů publikujících ve Filosofickém časopise jsou neodvislá od názorů redakčních orgánů či vydavatele.  

Filosofický časopis nabízí vážným zájemcům o filosofii v jejím nejpůvodnějším smyslu – totiž v kritickém promýšlení základních lidských otázek – hodnotné domácí studie i překlady, kvalifikované recenze,  informace ze života filosofické obce i rozhovory s významnými současnými filosofy. Vzhledem k rozmanitosti názorů, jež se na jeho stránkách objevují, se nevyhýbá ani polemikám či zasvěceným diskusím. Nezabývá se ovšem jen tradičními tématy – usiluje o skutečně moderní přístup, a proto se otevírá i aktuálním podnětům a mezioborovým otázkám. Na této webové stránce se potenciální přispěvatelé mohou v dalších rubrikách podrobně seznámit s podmínkami přijímání příspěvků, čtenáři zde naleznou informace o aktuálních i starších číslech a možnostech, jak je získat.  

Filosofický časopis vychází ve své pravidelné řadě šestkrát ročně, každé číslo vždy v rozsahu minimálně 160 stran. V těchto číslech jsou  až na výjimky publikovány příspěvky pouze v českém a slovenském jazyce, přičemž všechny recenzované texty jsou vždy opatřeny dvěma cizojazyčnými resumé. Publikace v národním jazyce jsou respektovány jak zahraničními přispěvateli, tak i mezinárodními citačními databázemi, neboť se všeobecně uznává, že představují jazykový a kulturní přínos pro domácí prostředí. Kromě toho každý rok vycházejí i mimořádná čísla Filosofického časopisu, obvykle dvě, a to ve světových jazycích. S podmínkami jejich vydávání se lze rovněž seznámit na této webové stránce.

ISSN 0015-1831

Filosofický časopis © 2016