Filosofický časopis

Zpravodaj

Oznámení šéfredaktora

Všem čtenářům a autorům Filosofického časopisu s radostí oznamujeme, že od 4. čísla letošního ročníku přidělujeme recenzovaným textům „Digital Object Identifier“ (DOI).

Je to služba čtenářkám a čtenářům, kteří autorské texty publikované ve Filosofickém časopise budou moci snadněji najít v docela nepřehledném elektronickém prostoru různých databází složených ze samých nul a jedniček.

Rovněž je to dobrá příležitost pro naše autorky a autory, aby efektivněji oslovili čtenáře ve světě. Jejich texty se budou moci rychle šířit po internetu a přitom neztratí svou domácí adresu, ani náležitou ochranu autorských práv.

Ode dneška platí: Kdo publikuje ve Filosofickém časopise, tak se už v internetové džungli neztratí. S pomocí digitálního identifikátoru se vždy najde na správné cestě rozšiřujícího se vzdělání.

Dalším krokem bude Open Access, který hodláme spustit od nového ročníku.

Dobrých zpráv není nikdy dost.

 

Oznámení šéfredaktora

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

končí nouzový stav a na pořadu dne je rozvolňování. Redakce Filosofického časopisu se otevírá, nicméně nadále funguje převážně v režimu home-office. Osobní setkání a schůzky je proto třeba předem domluvit buď telefonicky, nebo e-mailem.

Své texty prosím tradičně vkládejte do internetového redakčního systému, příprava dalších čísel plynule pokračuje.

Doufáme, že jste všichni prošli touto podivnou dobou bez nějaké újmy a s dobrou myslí.

Těšíme se na setkání.


Milan Znoj, šéfredaktor Filosofického časopisu

 

Vyhlášení konkurzu na mimořádná čísla a monotematické bloky FČ

Vážené autorky a vážení autoři,

stejně jako v předešlých letech vypisuji konkurz na mimořádná čísla a monotematické bloky Filosofického časopisu.
 

Konkurz je vyhlašován na dvě až tři mimořádná čísla, především v anglickém jazyce, která by v ročníku 2021 měla vyjít zároveň se šesti sešity pravidelné řady. Jedná se o publikační výstupy, jež finančně nezajišťuje Filosofický časopis, přičemž garanty jsou hostující editoři. Počet příspěvků ani jejich rozsah není v mimořádných číslech omezen, všechny v nich publikované texty však musí projít řádným recenzním řízením Filosofického časopisu. Mimořádná čísla jsou otevřena i mezioborovým tématům. Vedle hlavních článků by mimořádné číslo mělo zahrnovat alespoň jednu recenzní nebo diskusní studii.
 

Se souhlasem vydavatele a hostujících editorů jsou mimořádná čísla, co nejdříve po vydání zpřístupňována na internetu, a to jak na webové stránce Filosofického časopisu, tak na webu Knihovny Akademie věd ČR, případně odkazem na relevantních internetových stránkách. 

Dále vyhlašuji konkurz na dva až tři monotematické bloky, jež budou publikovány v českém jazyce v rámci čísel pravidelné řady. Počet příspěvků, jejich rozsah i způsob zveřejnění je v tomto případě dán kritérii uvedenými na webové stránce Filosofického časopisu v rubrice „Info pro autory“...


Zájemci o publikaci mimořádných čísel či monotematických bloků mohou své návrhy přihlašovat v redakci Filosofického časopisu do konce září 2020. Návrhy musí obsahovat kompletní seznam autorů a předběžné názvy příspěvků včetně jejich krátkých anotací a předpokládaného rozsahu. Editoři návrhů, které hlasováním vyberou členové redakčního kruhu, budou své projekty osobně obhajovat na podzimním zasedání Redakční rady Filosofického časopisu.
 

Mají-li úspěšné návrhy včas projít standardním recenzním procesem, na jehož základě mohou být v daných termínech publikovány, je třeba kompletně připravené verze rukopisů zaslat do redakce Filosofického časopisu nejpozději do poloviny dubna 2021. 

Další podrobnosti můžete nalézt na webové stránce Filosofického časopisu. 

Těším se na vaše projekty a návrhy.

Milan Znoj, šéfredaktor FČVýsledky konkurzu 2020

Vážení a milí, čtenářky a čtenáři, 

rád bych vás tímto informoval o výsledcích konkurzu vyhlášeného na návrhy mimořádných čísel a monotematických bloků Filosofického časopisu v ročníku 2020.

Na základě tajného hlasování Redakční rady Filosofického časopisu ze dne 11. listopadu 2019 uspěly ve druhém konkurzním kole tyto návrhy:  

Mimořádná čísla:


 „The Rule of People and the Rule of Law“
(hostující editor Jakub Jinek) 

„The Spectres of Selfhood. Individualism in Czechoslovak Philosophy 1918–1948“
(hostující editor Jakub Chavalka) 

„The Bohemian Reformation and Religious Practice 13“ 
(hostující editoři Zdeněk V. David, Martin Dekarli, Phillip N. Haberkern, David R. Holeton)
 
a

Monotematický blok: 


„Ohlédnutí za Jaspersem. Existence – transcendence – společnost“ 
(hostující editor Ondřej Sikora)

Budou-li splněny oficiálně zveřejněné podmínky konkurzu (viz 3. číslo FČ 2019 a webová stránka FČ), budou v rámci mimořádných čísel a monotematického bloku publikovány ty příspěvky z návrhů, které úspěšně projdou standardním recenzním řízením Filosofického časopisu. 


Milan Znoj, 
šéfredaktor Filosofického časopisu


Publikační strategie Filosofického časopisu

(Schválená Redakční radou 1. prosince 2016)

Filosofický časopis je akademické periodikum, které se důsledně otevírá pluralitě odborných filosofických názorů. Rozhodujícím kritériem ovlivňujícím výběr publikovaných textů je jejich kvalita, jejíž garancí je oboustranně anonymní recenzní řízení. Jakožto národní časopis, který ve svých každoročních šesti pravidelných číslech vychází v českém a částečně i slovenském jazyce, by měl Filosofický časopis pokud možno reprezentovat nejen celé filosofické spektrum, ale i všechny oblasti České republiky. Filosofický časopis je pojímán především jako služba filosofické obci, je otevřen příspěvkům a námětům ze všech filosofických pracovišť.

Vzhledem ke stoupajícímu zájmu o publikaci tematicky zaměřených projektů v českém, resp. slovenském jazyce se od ročníku 2017 navyšuje počet monotematických bloků v pravidelné řadě, a to maximálně na čtyři v každém ročníku. Monotematický blok tvoří minimálně tři hlavní studie, maximálně pak sedm recenzovaných formátů. Podrobnější informace o jejich doporučeném rozsahu a formě je možno nalézt na webové stránce Filosofického časopisu v rubrice „Info pro autory“. Kromě hlavních statí mohou monotematické bloky obsahovat i návrhy dalších textových formátů: recenzních či diskusních studií, recenzí, anotací apod.

Ve snaze reagovat na objektivně změněné podmínky se Redakční rada v souladu se záměry vydavatele Filosofického časopisu rozhodla podpořit také vydávání tzv. mimořádných čísel. Tyto publikační výstupy, jež finančně nezajišťuje Filosofický časopis, by měly vycházet v každém roce dva, maximálně tři, jejich garanty budou jako dosud hostující editoři. Do mimořádných čísel je možné přihlašovat i mezioborové náměty. Vždy minimálně jedno z mimořádných čísel by mělo být vydáno v angličtině, případně v jiném světovém jazyce. Nutnou podmínkou publikace cizojazyčných čísel je zajištění jejich kvalitní jazykové úrovně, optimálně za přispění rodilých mluvčích.

Počet příspěvků ani jejich rozsah v mimořádných číslech není omezen. Stanovení výše nákladu, stejně jako participujícího nakladatelství je věcí gestora. Filosofický časopis nárokuje z každého mimořádného čísla v závislosti na počtu autorů minimálně padesát výtisků. Se souhlasem vydavatele a hostujících editorů budou mimořádná čísla co nejdříve po vydání bezplatně zpřístupněna na internetu, a to jak na webu Filosofického časopisu, tak (případně odkazem) na stránce academia.edu.

Na základě usnesení Redakční rady šéfredaktor Filosofického časopisu každoročně vypisuje na výše uvedené formáty tzv. konkurz. Zájemci o publikaci mimořádných čísel či monotematických bloků mohou v jeho rámci přihlašovat své návrhy v redakci do konce září. V případě nevyčerpání daného počtu mimořádných čísel může být vyhlášeno další konkurzní kolo na jaře následujícího roku. O jeho vyhlášení rozhoduje Redakční kruh Filosofického časopisu. Návrhy musí obsahovat kompletní seznam autorů a předběžné názvy příspěvků, včetně jejich krátkých anotací a předpokládaného rozsahu. Editoři návrhů, které vyberou členové redakčního kruhu, budou své projekty osobně obhajovat vždy na podzimním zasedání Redakční rady Filosofického časopisu, po němž budou všem zúčastněným bezodkladně oznámeny výsledky jejího hlasování.

Mají-li úspěšné návrhy včas projít standardním recenzním procesem, na jehož základě mohou být v daných termínech publikovány, je třeba kompletně připravené verze rukopisů dodat do redakce Filosofického časopisu nejpozději do poloviny dubna následujícího kalendářního roku.

Filosofický časopis © 2020