Filosofický časopis

Vyhlášení konkurzu

Vážení a milí, autorky a autoři,


v souladu s usnesením redakční rady Filosofického časopisu ze dne 1. 12. 2016 vypisuji tímto konkurz na letošní druhé mimořádné číslo Filosofického časopisu. Jedná se o publikační výstup, který finančně nezajišťuje Filosofický časopis, přičemž jeho garantem bude, stejně jako ve všech ostatních obdobných případech, hostující editor. Návrhy obsahující kompletní seznam autorů a předběžné názvy příspěvků včetně jejich krátkých anotací je třeba přihlásit v redakci do konce března 2019, kompletně připravené verze rukopisů pak dodat nejpozději do poloviny října t.r. O návrzích bude Redakční rada časopisu rozhodovat na svém jarním zasedání, kde budou editoři návrhů, které hlasováním vyberou členové redakčního kruhu, své projekty osobně obhajovat.

Počet příspěvků ani jejich rozsah v mimořádném čísle není omezen. Všechny publikované příspěvky však musí uspět v řádném recenzním řízení Filosofického časopisu. Se souhlasem vydavatele a hostujících editorů jsou mimořádná čísla, počínaje ročníkem 2016, co nejdříve po vydání bezplatně zpřístupněna na internetu, a to na webové stránce Filosofického časopisu.

Stanovení výše nákladu, stejně jako participujícího nakladatelství je věcí gestora. Filosofický časopis nárokuje z každého mimořádného čísla v závislosti na počtu autorů minimálně padesát výtisků. Nutnou podmínkou publikace cizojazyčných čísel je zajištění jejich kvalitní jazykové úrovně, optimálně za přispění rodilých mluvčích.

Další podrobnosti týkající se publikací ve Filosofickém časopise můžete nalézt na této webové stránce v rubrice „Info pro autory“, se svými dotazy se rovněž můžete obracet na redakci či na mě osobně. Děkuji vám za váš zájem publikovat ve Filosofickém časopise a těším se na vaše návrhy a příspěvky.


James Hill,
šéfredaktor Filosofického časopisuVýsledky konkurzu 2019

Vážení a milí, čtenářky a čtenáři,

rád bych vás tímto informoval o výsledcích konkurzu vyhlášeného na návrhy monotematických bloků a mimořádných čísel Filosofického časopisu v ročníku 2019.

Na základě tajného hlasování Redakční rady Filosofického časopisu ze dne 22. listopadu 2018 uspěly ve druhém konkurzním kole tyto návrhy:

 Monotematické bloky:
 "Zalátaná ponožka je lepší než děravá, ne v případě sebevědomí" (hostující editoři Tereza Matějčková a Vojtěch Kolman) 
"Normatívne dimenzie vedeckého poznania" (hostující editor Martin Nuhlíček)
"Proměny metafysiky v perspektivách současného bádání" (hostující editor Kryštof Boháček)

 Mimořádné číslo:
 "Leibniz et leibnizianismes" (hostující editor Jan Makovský)
 
Budou-li splněny oficiálně zveřejněné podmínky konkurzu (viz 3. číslo FČ 2018 a webová stránka FČ), budou v rámci monotematických bloků a mimořádného čísla publikovány ty příspěvky z návrhů, které úspěšně projdou standardním recenzním řízením Filosofického časopisu. 
 

Rád bych naše čtenáře také informoval, že již vyšla všechna tři mimořádná čísla ročníku 2018, která je možné objednat v nakladatelství Filosofia (Jilská 1, 110 00 Praha 1, filosofia.flu.cas.cz).

Jedná se o tyto publikace: 

 „The Bohemian Reformation and Religious Practice 11“ (hostující editoři Zdeněk V. David a David R. Holeton)

"Nietzsche o ctnosti" (hostující editoři: Jakub Chavalka a Ondřej Sikora)

„Studie k teorii umění Henriho Focillona. „Život forem v žitém světě““ (hostující editoři Miloš Ševčík a Ludmila Dostálová)


James Hill,
šéfredaktor Filosofického časopisu
 

 

Publikační strategie Filosofického časopisu

(Schválená Redakční radou 1. prosince 2016)

Filosofický časopis je akademické periodikum, které se důsledně otevírá pluralitě odborných filosofických názorů. Rozhodujícím kritériem ovlivňujícím výběr publikovaných textů je jejich kvalita, jejíž garancí je oboustranně anonymní recenzní řízení. Jakožto národní časopis, který ve svých každoročních šesti pravidelných číslech vychází v českém a částečně i slovenském jazyce, by měl Filosofický časopis pokud možno reprezentovat nejen celé filosofické spektrum, ale i všechny oblasti České republiky. Filosofický časopis je pojímán především jako služba filosofické obci, je otevřen příspěvkům a námětům ze všech filosofických pracovišť.

Vzhledem ke stoupajícímu zájmu o publikaci tematicky zaměřených projektů v českém, resp. slovenském jazyce se od ročníku 2017 navyšuje počet monotematických bloků v pravidelné řadě, a to maximálně na čtyři v každém ročníku. Monotematický blok tvoří minimálně tři hlavní studie, maximálně pak sedm recenzovaných formátů. Podrobnější informace o jejich doporučeném rozsahu a formě je možno nalézt na webové stránce Filosofického časopisu v rubrice „Info pro autory“. Kromě hlavních statí mohou monotematické bloky obsahovat i návrhy dalších textových formátů: recenzních či diskusních studií, recenzí, anotací apod.

Ve snaze reagovat na objektivně změněné podmínky se Redakční rada v souladu se záměry vydavatele Filosofického časopisu rozhodla podpořit také vydávání tzv. mimořádných čísel. Tyto publikační výstupy, jež finančně nezajišťuje Filosofický časopis, by měly vycházet v každém roce dva, maximálně tři, jejich garanty budou jako dosud hostující editoři. Do mimořádných čísel je možné přihlašovat i mezioborové náměty. Vždy minimálně jedno z mimořádných čísel by mělo být vydáno v angličtině, případně v jiném světovém jazyce. Nutnou podmínkou publikace cizojazyčných čísel je zajištění jejich kvalitní jazykové úrovně, optimálně za přispění rodilých mluvčích.

Počet příspěvků ani jejich rozsah v mimořádných číslech není omezen. Stanovení výše nákladu, stejně jako participujícího nakladatelství je věcí gestora. Filosofický časopis nárokuje z každého mimořádného čísla v závislosti na počtu autorů minimálně padesát výtisků. Se souhlasem vydavatele a hostujících editorů budou mimořádná čísla co nejdříve po vydání bezplatně zpřístupněna na internetu, a to jak na webu Filosofického časopisu, tak (případně odkazem) na stránce academia.edu.

Na základě usnesení Redakční rady šéfredaktor Filosofického časopisu každoročně vypisuje na výše uvedené formáty tzv. konkurz. Zájemci o publikaci mimořádných čísel či monotematických bloků mohou v jeho rámci přihlašovat své návrhy v redakci do konce září. V případě nevyčerpání daného počtu mimořádných čísel může být vyhlášeno další konkurzní kolo na jaře následujícího roku. O jeho vyhlášení rozhoduje Redakční kruh Filosofického časopisu. Návrhy musí obsahovat kompletní seznam autorů a předběžné názvy příspěvků, včetně jejich krátkých anotací a předpokládaného rozsahu. Editoři návrhů, které vyberou členové redakčního kruhu, budou své projekty osobně obhajovat vždy na podzimním zasedání Redakční rady Filosofického časopisu, po němž budou všem zúčastněným bezodkladně oznámeny výsledky jejího hlasování.

Mají-li úspěšné návrhy včas projít standardním recenzním procesem, na jehož základě mohou být v daných termínech publikovány, je třeba kompletně připravené verze rukopisů dodat do redakce Filosofického časopisu nejpozději do poloviny dubna následujícího kalendářního roku.

Filosofický časopis © 2019