Filosofický časopis

Vyhlášení konkurzu

 Vážení a milí, autorky a autoři,

 

stejně jako v předešlých letech vypisuji v souladu s publikační strategií Filosofického časopisu a na základě usnesení Redakční rady konkurz, jenž se týká dvou textových formátů.

Konkurz je vyhlašován na dvě až tři mimořádná čísla, jež by v ročníku 2020 měla vyjít zároveň se šesti sešity pravidelné řady. Jedná se publikační výstupy, jež finančně nezajišťuje Filosofický časopis, přičemž garanty jsou hostující editoři. Počet příspěvků ani jejich rozsah není v mimořádných číslech omezen, všechny v nich publikované texty však musí uspět v řádném recenzním řízení Filosofického časopisu. Mimořádná čísla jsou otevřena i mezioborovým tématům. Rozhodujícím kritériem při posuzování návrhů je kvalita předkládaných projektů, v případě kvalitativní rovnosti je pak za rozhodující přidanou hodnotu považován světový jazyk.

Se souhlasem vydavatele a hostujících editorů jsou mimořádná čísla, počínaje ročníkem 2016, co nejdříve po vydání zpřístupňována na internetu, a to jak na webové stránce Filosofického časopisu, tak na webu Knihovny Akademie věd ČR, případně odkazem na stránce academia.edu.

Druhým textovým formátem, k němuž se vypisované konkurzní řízení vztahuje, jsou monotematické bloky, jež budou publikovány v českém jazyce v rámci čísel pravidelné řady. Počet příspěvků i jejich rozsah je v tomto případě dán kritérii zveřejněnými na webové stránce Filosofického časopisu v rubrice „Info pro autory". Na internetu budou monotematické bloky – obdobně jako je tomu u ostatních recenzovaných textů publikovaných ve Filosofickém časopise – zpřístupněny s dvouletým odstupem.

Zájemci o publikaci mimořádných čísel či monotematických bloků mohou své návrhy přihlašovat v redakci do konce září. Návrhy musí obsahovat kompletní seznam autorů a předběžné názvy příspěvků včetně jejich krátkých anotací a předpokládaného rozsahu. Editoři návrhů, které hlasováním vyberou členové redakčního kruhu, budou své projekty osobně obhajovat na podzimním zasedání Redakční rady Filosofického časopisu.

Mají-li úspěšné návrhy včas projít standardním recenzním procesem, na jehož základě mohou být v daných termínech publikovány, je třeba kompletně připravené verze rukopisů zaslat do redakce Filosofického časopisu nejpozději do poloviny dubna 2020. 

Další podrobnosti můžete nalézt na webové stránce Filosofického časopisu. Těším se na vaše projekty a návrhy.

                                                                              * * *

Rád využívám této příležitosti také k tomu, abych všechny naše pravidelné čtenáře upozornil na novou grafickou úpravu, již poprvé naleznou ve třetím čísle letošního ročníku. Pevně doufám, že  české abstrakty na začátku každého recenzovaného příspěvku umožní našim čtenářům lepší orientaci a přehled v rámci Filosofického časopisu.


James Hill,
šéfredaktor Filosofického časopisuVýsledky konkurzu 2019

Vážení a milí, čtenářky a čtenáři,

rád bych vás tímto informoval o výsledcích konkurzu vyhlášeného na návrhy monotematických bloků a mimořádných čísel Filosofického časopisu v ročníku 2019.

Na základě tajného hlasování Redakční rady Filosofického časopisu ze dne 22. listopadu 2018 uspěly ve druhém konkurzním kole tyto návrhy:

 Monotematické bloky:
 "Zalátaná ponožka je lepší než děravá, ne v případě sebevědomí" (hostující editoři Tereza Matějčková a Vojtěch Kolman) 
"Normatívne dimenzie vedeckého poznania" (hostující editor Martin Nuhlíček)
"Proměny metafysiky v perspektivách současného bádání" (hostující editor Kryštof Boháček)

 Mimořádné číslo:
 "Leibniz et leibnizianismes" (hostující editor Jan Makovský)
 
Budou-li splněny oficiálně zveřejněné podmínky konkurzu (viz 3. číslo FČ 2018 a webová stránka FČ), budou v rámci monotematických bloků a mimořádného čísla publikovány ty příspěvky z návrhů, které úspěšně projdou standardním recenzním řízením Filosofického časopisu. 
 

Rád bych naše čtenáře také informoval, že již vyšla všechna tři mimořádná čísla ročníku 2018, která je možné objednat v nakladatelství Filosofia (Jilská 1, 110 00 Praha 1, filosofia.flu.cas.cz).

Jedná se o tyto publikace: 

 „The Bohemian Reformation and Religious Practice 11“ (hostující editoři Zdeněk V. David a David R. Holeton)

"Nietzsche o ctnosti" (hostující editoři: Jakub Chavalka a Ondřej Sikora)

„Studie k teorii umění Henriho Focillona. „Život forem v žitém světě““ (hostující editoři Miloš Ševčík a Ludmila Dostálová)


James Hill,
šéfredaktor Filosofického časopisu
 

 

Publikační strategie Filosofického časopisu

(Schválená Redakční radou 1. prosince 2016)

Filosofický časopis je akademické periodikum, které se důsledně otevírá pluralitě odborných filosofických názorů. Rozhodujícím kritériem ovlivňujícím výběr publikovaných textů je jejich kvalita, jejíž garancí je oboustranně anonymní recenzní řízení. Jakožto národní časopis, který ve svých každoročních šesti pravidelných číslech vychází v českém a částečně i slovenském jazyce, by měl Filosofický časopis pokud možno reprezentovat nejen celé filosofické spektrum, ale i všechny oblasti České republiky. Filosofický časopis je pojímán především jako služba filosofické obci, je otevřen příspěvkům a námětům ze všech filosofických pracovišť.

Vzhledem ke stoupajícímu zájmu o publikaci tematicky zaměřených projektů v českém, resp. slovenském jazyce se od ročníku 2017 navyšuje počet monotematických bloků v pravidelné řadě, a to maximálně na čtyři v každém ročníku. Monotematický blok tvoří minimálně tři hlavní studie, maximálně pak sedm recenzovaných formátů. Podrobnější informace o jejich doporučeném rozsahu a formě je možno nalézt na webové stránce Filosofického časopisu v rubrice „Info pro autory“. Kromě hlavních statí mohou monotematické bloky obsahovat i návrhy dalších textových formátů: recenzních či diskusních studií, recenzí, anotací apod.

Ve snaze reagovat na objektivně změněné podmínky se Redakční rada v souladu se záměry vydavatele Filosofického časopisu rozhodla podpořit také vydávání tzv. mimořádných čísel. Tyto publikační výstupy, jež finančně nezajišťuje Filosofický časopis, by měly vycházet v každém roce dva, maximálně tři, jejich garanty budou jako dosud hostující editoři. Do mimořádných čísel je možné přihlašovat i mezioborové náměty. Vždy minimálně jedno z mimořádných čísel by mělo být vydáno v angličtině, případně v jiném světovém jazyce. Nutnou podmínkou publikace cizojazyčných čísel je zajištění jejich kvalitní jazykové úrovně, optimálně za přispění rodilých mluvčích.

Počet příspěvků ani jejich rozsah v mimořádných číslech není omezen. Stanovení výše nákladu, stejně jako participujícího nakladatelství je věcí gestora. Filosofický časopis nárokuje z každého mimořádného čísla v závislosti na počtu autorů minimálně padesát výtisků. Se souhlasem vydavatele a hostujících editorů budou mimořádná čísla co nejdříve po vydání bezplatně zpřístupněna na internetu, a to jak na webu Filosofického časopisu, tak (případně odkazem) na stránce academia.edu.

Na základě usnesení Redakční rady šéfredaktor Filosofického časopisu každoročně vypisuje na výše uvedené formáty tzv. konkurz. Zájemci o publikaci mimořádných čísel či monotematických bloků mohou v jeho rámci přihlašovat své návrhy v redakci do konce září. V případě nevyčerpání daného počtu mimořádných čísel může být vyhlášeno další konkurzní kolo na jaře následujícího roku. O jeho vyhlášení rozhoduje Redakční kruh Filosofického časopisu. Návrhy musí obsahovat kompletní seznam autorů a předběžné názvy příspěvků, včetně jejich krátkých anotací a předpokládaného rozsahu. Editoři návrhů, které vyberou členové redakčního kruhu, budou své projekty osobně obhajovat vždy na podzimním zasedání Redakční rady Filosofického časopisu, po němž budou všem zúčastněným bezodkladně oznámeny výsledky jejího hlasování.

Mají-li úspěšné návrhy včas projít standardním recenzním procesem, na jehož základě mohou být v daných termínech publikovány, je třeba kompletně připravené verze rukopisů dodat do redakce Filosofického časopisu nejpozději do poloviny dubna následujícího kalendářního roku.

Filosofický časopis © 2019