Filosofický časopis

Oznámení šéfredaktora

VÝSLEDKY KONKURZU 2018

Vážení a milí, čtenářky a čtenáři,

rád bych vás tímto informoval o výsledcích konkurzu vyhlášeného na návrhy monotematického bloku a mimořádných čísel Filosofického časopisu v ročníku 2018.

Na základě tajného hlasování Redakční rady Filosofického časopisu ze dne 30. listopadu 2017 uspěly ve druhém konkurzním kole tyto návrhy:

Monotematický blok:

„Čo je to krása? Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti“ (hostující editoři Andrej Démuth a Adrián Slavkovský) 

Mimořádná čísla:

„Nietzsche o ctnosti“ (hostující editor Ondřej Sikora)

„Studie k teorii umění Henriho Focillona. „Život forem v žitém světě““ (hostující editoři Miloš Ševčík a Ludmila Dostálová)

„The Bohemian Reformation and Religious Practice 11“ (hostující editoři Zdeněk V. David a David R. Holeton)

Budou-li splněny oficiálně zveřejněné podmínky konkurzu (viz 2. číslo FČ 2017), budou v rámci monotematických bloků a mimořádných čísel publikovány ty příspěvky z návrhů, které úspěšně projdou standardním recenzním řízením Filosofického časopisu.

 Jménem celé redakční rady přeji všem autorkám a autorům hodně tvůrčí inspirace!

 James Hill, šéfredaktor Filosofického časopisu

 

VÝZVA ŠÉFREDAKTORA

Vážení a milí, autorky a autoři,

opíraje se o hlasování redakčního kruhu a stanovisko redakční rady Filosofického časopisu obracím se na všechny potenciální autory s výzvou, aby obeslali Filosofický časopis příspěvky vztahujícími se ke stému výročí založení samostatného československého státu, které si připomeneme v příštím roce. Redakce Filosofického časopisu v těsné součinnosti s redakčním kruhem připravuje k tomuto tématu monotematický blok. Jedná se samozřejmě primárně o výročí historické, v našem časopise se však chceme věnovat především jeho filosofickým aspektům. Uvítáme jak texty vztahující se ke konkrétním filosofickým koncepcím, tak v obecné rovině k filosofii dějin.

Také v tomto případě musí všechny publikované příspěvky projít standardním recenzním řízením Filosofického časopisu, redakci je proto laskavě zasílejte do konce října tohoto roku.

Další podrobnosti týkající se obecně přípravy a vydávání monotematických bloků naleznete v případě vašeho zájmu na webové stránce Filosofického časopisu v rubrice „Info pro autory“.

Máte-li jakékoli dotazy či zajímá-li vás jakékoli upřesnění k tomuto plánovanému monotematickému bloku, obraťte se prosím na redakci či na mě osobně. Těším se, že publikací vašich kvalitních příspěvků ve Filosofickém časopise důstojným a moderním způsobem připomeneme významné výročí vzniku Československé republiky.

James Hill, šéfredaktor FČ

  

PUBLIKAČNÍ STRATEGIE FILOSOFICKÉHO ČASOPISU

(Schválená Redakční radou 1. prosince 2016)

Filosofický časopis je akademické periodikum, které se důsledně otevírá pluralitě odborných filosofických názorů. Rozhodujícím kritériem ovlivňujícím výběr publikovaných textů je jejich kvalita, jejíž garancí je oboustranně anonymní recenzní řízení. Jakožto národní časopis, který ve svých každoročních šesti pravidelných číslech vychází v českém a částečně i slovenském jazyce, by měl Filosofický časopis pokud možno reprezentovat nejen celé filosofické spektrum, ale i všechny oblasti České republiky. Filosofický časopis je pojímán především jako služba filosofické obci, je otevřen příspěvkům a námětům ze všech filosofických pracovišť.

Vzhledem ke stoupajícímu zájmu o publikaci tematicky zaměřených projektů v českém, resp. slovenském jazyce se od ročníku 2017 navyšuje počet monotematických bloků v pravidelné řadě, a to maximálně na čtyři v každém ročníku. Monotematický blok tvoří minimálně tři hlavní studie, maximálně pak sedm recenzovaných formátů. Podrobnější informace o jejich doporučeném rozsahu a formě je možno nalézt na webové stránce Filosofického časopisu v rubrice „Info pro autory“. Kromě hlavních statí mohou monotematické bloky obsahovat i návrhy dalších textových formátů: recenzních či diskusních studií, recenzí, anotací apod.

Ve snaze reagovat na objektivně změněné podmínky se Redakční rada v souladu se záměry vydavatele Filosofického časopisu rozhodla podpořit také vydávání tzv. mimořádných čísel. Tyto publikační výstupy, jež finančně nezajišťuje Filosofický časopis, by měly vycházet v každém roce dva, maximálně tři, jejich garanty budou jako dosud hostující editoři. Do mimořádných čísel je možné přihlašovat i mezioborové náměty. Vždy minimálně jedno z mimořádných čísel by mělo být vydáno v angličtině, případně v jiném světovém jazyce. Nutnou podmínkou publikace cizojazyčných čísel je zajištění jejich kvalitní jazykové úrovně, optimálně za přispění rodilých mluvčích.

Počet příspěvků ani jejich rozsah v mimořádných číslech není omezen. Stanovení výše nákladu, stejně jako participujícího nakladatelství je věcí gestora. Filosofický časopis nárokuje z každého mimořádného čísla v závislosti na počtu autorů minimálně padesát výtisků. Se souhlasem vydavatele a hostujících editorů budou mimořádná čísla co nejdříve po vydání bezplatně zpřístupněna na internetu, a to jak na webu Filosofického časopisu, tak (případně odkazem) na stránce academia.edu.

Na základě usnesení Redakční rady šéfredaktor Filosofického časopisu každoročně vypisuje na výše uvedené formáty tzv. konkurz. Zájemci o publikaci mimořádných čísel či monotematických bloků mohou v jeho rámci přihlašovat své návrhy v redakci do konce září. V případě nevyčerpání daného počtu mimořádných čísel může být vyhlášeno další konkurzní kolo na jaře následujícího roku. O jeho vyhlášení rozhoduje Redakční kruh Filosofického časopisu. Návrhy musí obsahovat kompletní seznam autorů a předběžné názvy příspěvků, včetně jejich krátkých anotací a předpokládaného rozsahu. Editoři návrhů, které vyberou členové redakčního kruhu, budou své projekty osobně obhajovat vždy na podzimním zasedání Redakční rady Filosofického časopisu, po němž budou všem zúčastněným bezodkladně oznámeny výsledky jejího hlasování.

Mají-li úspěšné návrhy včas projít standardním recenzním procesem, na jehož základě mohou být v daných termínech publikovány, je třeba kompletně připravené verze rukopisů dodat do redakce Filosofického časopisu nejpozději do poloviny dubna následujícího kalendářního roku.

Filosofický časopis © 2017