Filosofický časopis

Oznámení šéfredaktora

VYHLÁŠENÍ KONKURZU

Vážení a milí, autorky a autoři,

stejně jako v předešlých letech vypisuji v souladu s publikační strategií Filosofického časopisu a na základě usnesení Redakční rady konkurz, jenž se týká dvou textových formátů. 

Konkurz je vyhlašován na dvě až tři mimořádná čísla, jež by v ročníku 2018 měla vyjít zároveň se šesti sešity pravidelné řady. Jedná se publikační výstupy, jež finančně nezajišťuje Filosofický časopis, přičemž garanty jsou hostující editoři. Počet příspěvků ani jejich rozsah není v mimořádných číslech omezen, všechny v nich publikované texty však musí uspět v řádném recenzním řízení Filosofického časopisu. Mimořádná čísla jsou otevřena i mezioborovým tématům. Rozhodujícím kritériem při posuzování návrhů je kvalita předkládaných projektů, v případě kvalitativní rovnosti je pak za rozhodující přidanou hodnotu považován světový jazyk.

Se souhlasem vydavatele a hostujících editorů jsou mimořádná čísla, počínaje ročníkem 2016, co nejdříve po vydání zpřístupňována na internetu, a to jak na webové stránce Filosofického časopisu, tak na webu Knihovny Akademie věd ČR, případně odkazem na stránce academia.edu.

Druhým textovým formátem, k němuž se vypisované konkurzní řízení vztahuje, je monotematický blok, jenž bude publikován v českém jazyce v rámci čísel pravidelné řady. Počet příspěvků i jejich rozsah je v tomto případě dán kritérii zveřejněnými na webové stránce Filosofického časopisu v rubrice „Info pro autory“. Na internetu bude monotematický blok – obdobně jako je tomu u ostatních recenzovaných textů publikovaných ve Filosofickém časopise – zpřístupněn s dvouletým odstupem.

Zájemci o publikaci mimořádných čísel či monotematického bloku mohou své návrhy přihlašovat v redakci do konce září. Návrhy musí obsahovat kompletní seznam autorů a předběžné názvy příspěvků včetně jejich krátkých anotací a předpokládaného rozsahu. Editoři návrhů, které hlasováním vyberou členové redakčního kruhu, budou své projekty osobně obhajovat na podzimním zasedání Redakční rady Filosofického časopisu.

Mají-li úspěšné návrhy včas projít standardním recenzním procesem, na jehož základě mohou být v daných termínech publikovány, je třeba kompletně připravené verze rukopisů zaslat do redakce Filosofického časopisu nejpozději do poloviny dubna následujícího kalendářního roku.

Další podrobnosti můžete nalézt na webové stránce Filosofického časopisu. Těším se na vaše projekty a návrhy.

James Hill, šéfredaktor FČ


VÝZVA ŠÉFREDAKTORA

Vážení a milí, autorky a autoři,

opíraje se o hlasování redakčního kruhu a stanovisko redakční rady Filosofického časopisu obracím se na všechny potenciální autory s výzvou, aby obeslali Filosofický časopis příspěvky vztahujícími se ke stému výročí založení samostatného československého státu, které si připomeneme v příštím roce. Redakce Filosofického časopisu v těsné součinnosti s redakčním kruhem připravuje k tomuto tématu monotematický blok. Jedná se samozřejmě primárně o výročí historické, v našem časopise se však chceme věnovat především jeho filosofickým aspektům. Uvítáme jak texty vztahující se ke konkrétním filosofickým koncepcím, tak v obecné rovině k filosofii dějin.

Také v tomto případě musí všechny publikované příspěvky projít standardním recenzním řízením Filosofického časopisu, redakci je proto laskavě zasílejte do konce října tohoto roku.

Další podrobnosti týkající se obecně přípravy a vydávání monotematických bloků naleznete v případě vašeho zájmu na webové stránce Filosofického časopisu v rubrice „Info pro autory“.

Máte-li jakékoli dotazy či zajímá-li vás jakékoli upřesnění k tomuto plánovanému monotematickému bloku, obraťte se prosím na redakci či na mě osobně. Těším se, že publikací vašich kvalitních příspěvků ve Filosofickém časopise důstojným a moderním způsobem připomeneme významné výročí vzniku Československé republiky.

James Hill, šéfredaktor FČ

  

PUBLIKAČNÍ STRATEGIE FILOSOFICKÉHO ČASOPISU

(Schválená Redakční radou 1. prosince 2016)

Filosofický časopis je akademické periodikum, které se důsledně otevírá pluralitě odborných filosofických názorů. Rozhodujícím kritériem ovlivňujícím výběr publikovaných textů je jejich kvalita, jejíž garancí je oboustranně anonymní recenzní řízení. Jakožto národní časopis, který ve svých každoročních šesti pravidelných číslech vychází v českém a částečně i slovenském jazyce, by měl Filosofický časopis pokud možno reprezentovat nejen celé filosofické spektrum, ale i všechny oblasti České republiky. Filosofický časopis je pojímán především jako služba filosofické obci, je otevřen příspěvkům a námětům ze všech filosofických pracovišť.

Vzhledem ke stoupajícímu zájmu o publikaci tematicky zaměřených projektů v českém, resp. slovenském jazyce se od ročníku 2017 navyšuje počet monotematických bloků v pravidelné řadě, a to maximálně na čtyři v každém ročníku. Monotematický blok tvoří minimálně tři hlavní studie, maximálně pak sedm recenzovaných formátů. Podrobnější informace o jejich doporučeném rozsahu a formě je možno nalézt na webové stránce Filosofického časopisu v rubrice „Info pro autory“. Kromě hlavních statí mohou monotematické bloky obsahovat i návrhy dalších textových formátů: recenzních či diskusních studií, recenzí, anotací apod.

Ve snaze reagovat na objektivně změněné podmínky se Redakční rada v souladu se záměry vydavatele Filosofického časopisu rozhodla podpořit také vydávání tzv. mimořádných čísel. Tyto publikační výstupy, jež finančně nezajišťuje Filosofický časopis, by měly vycházet v každém roce dva, maximálně tři, jejich garanty budou jako dosud hostující editoři. Do mimořádných čísel je možné přihlašovat i mezioborové náměty. Vždy minimálně jedno z mimořádných čísel by mělo být vydáno v angličtině, případně v jiném světovém jazyce. Nutnou podmínkou publikace cizojazyčných čísel je zajištění jejich kvalitní jazykové úrovně, optimálně za přispění rodilých mluvčích.

Počet příspěvků ani jejich rozsah v mimořádných číslech není omezen. Stanovení výše nákladu, stejně jako participujícího nakladatelství je věcí gestora. Filosofický časopis nárokuje z každého mimořádného čísla v závislosti na počtu autorů minimálně padesát výtisků. Se souhlasem vydavatele a hostujících editorů budou mimořádná čísla co nejdříve po vydání bezplatně zpřístupněna na internetu, a to jak na webu Filosofického časopisu, tak (případně odkazem) na stránce academia.edu.

Na základě usnesení Redakční rady šéfredaktor Filosofického časopisu každoročně vypisuje na výše uvedené formáty tzv. konkurz. Zájemci o publikaci mimořádných čísel či monotematických bloků mohou v jeho rámci přihlašovat své návrhy v redakci do konce září. V případě nevyčerpání daného počtu mimořádných čísel může být vyhlášeno další konkurzní kolo na jaře následujícího roku. O jeho vyhlášení rozhoduje Redakční kruh Filosofického časopisu. Návrhy musí obsahovat kompletní seznam autorů a předběžné názvy příspěvků, včetně jejich krátkých anotací a předpokládaného rozsahu. Editoři návrhů, které vyberou členové redakčního kruhu, budou své projekty osobně obhajovat vždy na podzimním zasedání Redakční rady Filosofického časopisu, po němž budou všem zúčastněným bezodkladně oznámeny výsledky jejího hlasování.

Mají-li úspěšné návrhy včas projít standardním recenzním procesem, na jehož základě mohou být v daných termínech publikovány, je třeba kompletně připravené verze rukopisů dodat do redakce Filosofického časopisu nejpozději do poloviny dubna následujícího kalendářního roku.


VÝSLEDKY KONKURZU 2017

Vážení a milí, čtenářky a čtenáři,

rád bych vás tímto informoval o výsledcích konkurzu vyhlášeného na návrhy monotematických bloků a mimořádných čísel Filosofického časopisu v ročníku 2017.

Na základě tajného hlasování Redakční rady Filosofického časopisu ze dne 1. prosince 2016 uspěly ve druhém konkurzním kole tyto návrhy:

Monotematické bloky:

„Umiernenosť a rozumnosť“ (hostující editoři Matúš Porubjak a Ulrich Wollner) 

„Ontologie a  antropologie sociality“ (hostující editoři Petr Urban a Róbert Karul)

Mimořádná čísla:

„Perception in Scholastics and their Interlocutors“ (hostující editoři Daniel Heider a Marek Otisk)

„The Crisis of Democracy and Representation“ (hostující editoři Milan Znoj a Jan Bíba)

Budou-li splněny oficiálně zveřejněné podmínky konkurzu (viz 2. číslo FČ 2016), budou v rámci monotematických bloků a mimořádných čísel publikovány ty příspěvky z návrhů, které úspěšně projdou standardním recenzním řízením Filosofického časopisu.

 Jménem celé redakční rady přeji všem autorkám a autorům hodně tvůrčí inspirace!

James Hill, šéfredaktor Filosofického časopisu

Filosofický časopis © 2017