Filosofický časopis

Korektury

Vážené autorky, vážení autoři,

Váš příspěvek bude publikován ve Filosofickém časopise, vážíme si toho. Jakožto pracovníci redakce Vám chceme při přípravě Vašeho textu do tisku co nejvíce pomoci. Věříme, že naším společným cílem je jeho co možná nejdokonalejší podoba, a to jak po obsahové, tak formální stránce (byť jsme si samozřejmě vědomi toho, že naprostá dokonalost je ideálem, k němuž pouze pracně směřujeme). Při naší nastávající spolupráci se prosím řiďte několika následujícími zásadami:

  1. Po průběhu recenzního řízení a případném zapracování připomínek hodnotitelů jste obdržel/a oficiální rozhodnutí šéfredaktora o přijetí Vašeho příspěvku k publikaci ve Filosofickém časopise. Od této chvíle je text, kterého se šéfredaktorovo vyrozumění týká, považován za oficiální verzi Vašeho příspěvku (v optimálních případech může být totožná s původní zaslanou verzí).
  2. O zařazení jednotlivých příspěvků do konkrétních čísel Filosofického časopisu rozhoduje na svých jednáních Redakční rada. Korekturami Vašeho textu se tedy redakce začíná zabývat až v jí určeném termínu. Pracuje přitom s oficiální elektronickou verzí Vašeho příspěvku, do níž zanáší především úpravy týkající se odkazového aparátu a též některé stylistické návrhy. S ohledem na možný časový posun  Vás zdvořile upozorňujeme, že není žádoucí, abyste bez upozornění v mezičase prováděl/a opravy a změny v jiném souboru než v tom, který je v redakci přijat jako oficiální verze, a požadoval/a jejich dodatečné zohlednění. Velmi by nám to ztěžovalo práci a navíc při dodatečných opravách narůstá možnost pochybení.
  3. Korektury jsou Vám zasílány zpravidla elektronicky – buď prostřednictvím redakčního systému OJS, nebo e-mailem. Je ovšem možné dohodnout i zaslání vytištěné verze – v takovém případě o to  redakci výslovně požádejte. Zanášíte-li své opravy do vytištěné verze, nepište obyčejnou tužkou a svůj souhlas s publikací stvrďte na titulní straně korektury podpisem.  V případě, že zpracováváte korekturu elektronicky, používejte prosím důsledně režim „sledování změn“, případně jinou formu jasného vyznačení Vašich oprav. 
  4. Buďte tak laskav/a, a je-li to třeba, doplňte případné chybějící údaje či specifikujte sporná místa. Obojí je v korekturním náhledu redakcí vyznačeno zeleně.
  5. Před otištěním Vašeho příspěvku Vám z redakce zašleme nejméně dvakrát korekturní náhledy Vašeho textu. Nejprve ve wordu tzv. pracovní verzi s redakčními návrhy úprav – do tohoto souboru prosím zaneste všechny své připomínky a opravy, a to v režimu sledování změn. Máte-li zájem nahlédnout všechny návrhy redakčních změn, použijte buď na liště funkci Revize a v ní kolonku „Porovnat“, nebo napište do redakce a my Vám soubor se všemi vyznačenými změnami zašleme mailem.  Po vysázení textu pak v druhé fázi korektur z redakce obdržíte k náhledu již jen jeden soubor v pdf  – a zde Vás již prosíme o co nejmenší dodatečné zásahy, opět jasně specifikované, buď v Poznámkách, nebo v přiloženém mailu.
  6. Máte-li zájem, aby údaje o Vás (například pracoviště, pracovní zaměření, bibliografie; případně e‑mailové spojení) byly zveřejněny v rubrice Autořina webové stránce Filosofického časopisu, pošlete nám je prosím zároveň s korekturou.

           Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Filosofický časopis © 2019