Filosofický časopis

Lukáš Bielik

Lukáš Bielik (1982) je odborným asistentom na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK v Bratislave, kde vedie viaceré prednášky z filozofie vedy, metodológie a metafilozofie. Zároveň pracuje ako výskumný pracovník na Filozofickom ústave SAV, kde sa venuje filozofii vedy a vybraným metodologickým problémom analytickej filozofie. Je zodpovedným redaktorom časopisu Organon F.

Filozofický ústav SAV, Bratislava
bielikluc@yahoo.com

Filosofický časopis © 2020